Praktyka zawodowa

Praktyka zawodowa jest przedsięwzięciem ujętym w ramowym planie nauczania i realizowanym w cyklu kształcenia w danym zawodzie. Celem praktyki jest zastosowanie i pogłębienie zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.

Uczniowie kierowani na miesięczną praktykę zawodową muszą posiadać:

  1. Dzienniczek praktyk;
  2. Formularz oceny praktyki zawodowej;
  3. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu, a także wymagane do pracy w danym zawodzie badania sanitarno-epidemiologiczne;
  4. Umowę o praktykę.

Dyscyplina praktycznej nauki zawodu

Praktykant jest uczniem szkoły i podlega regulaminowi zakładowemu i szkolnemu;

  1. Praktyka trwa zgodnie z ustalonym harmonogramem praktyk w danej klasie (Harmonogram praktyk zawodowych w roku szkolnym);
  2. Praktykant jest zobowiązany do systematycznego uczęszczania na praktykę oraz prowadzenia dzienniczka praktyk;
  3. W miejscu praktyki obowiązuje wysoka kultura osobista;
  4. W czasie odbywania praktyki przeprowadzane są kontrole przez inspektora ds. praktyk;
  5. Ocenę z praktyki zawodowej ustalają wspólnie: szkolny opiekun praktyk i insp. Ds. praktyk na podstawie oceny i opinii o praktykancie wystawionej przez pracodawcę, wniosków pokontrolnych oraz dzienniczka praktyk.

Miejsca odbywania praktyk zawodowych są każdorazowo ustalane z insp. ds. praktyk.

HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ IM. H I K GNOIŃSKICH W SIENNICY NA ROK 2020/2021

 L.p. kierunek kształcenia

 klasa

HARMONOGRAM REALIZAJI

łącznie w roku szkolnym 20 dni [160 godzin]

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI

1.

technik organizacjii turystyki 422103

II TTp

II TTg

III TT

 

4 tygodnie – 20 dni [160 godzin] II sem

10.05.-04.06.2021 r.

Staże zagraniczne + biura podróży + baza noclegowa / Hotele / gospodarstwa agroturystyczne


merytoryczni opiekunowie praktyk

Kl.

Opiekun