Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 - listy osób zakwalifikowanych

Przypominamy: warunkiem przyjęcia jest złożenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.


Składanie oryginałów dokumentów i wydawanie skierowań do lekarza medycyny pracy od:

13 sierpnia  godz. 8. 00 do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 12.00.