Zdalne nauczanie

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, nauka zdalna w klasach IV-VIII szkół podstawowych i w szkołach średnich jest przedłużona do 28 marca br. 

Dyrektorzy szkół mogą organizować w szkole uczniom klas VIII i klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach oraz zorganizować w szkole testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego, a także udostępnić pomieszczenia w szkole do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów.