Zarządzenie Dyrektora Nr 7/2020

ZARZĄDZENIE NR 7/2020
DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. H. i K. GNOIŃSKICH W SIENNICY
z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia „Zasad organizacji realizacji zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”

Na podstawie § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COViD-19

zarządza się co następuje:

§ 1

 1. Wprowadza się „Zasady organizacji realizacji zadań Zespołu Szkół im. H. i K. Gnoińskich
  w Siennicy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zwane dalej Zasadami stanowiące Załącznik
  nr 1 do zarządzenia.
 2. Wprowadza się regulacje dotyczące trybu i zadań realizowanych w Zespole Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy w okresie zdalnego nauczania stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się wszystkim pracownikom pedagogicznym Zespołu Szkół.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                               Agnieszka Gańko

 

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 7/2020

Dyrektora Zespołu Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy

Zasady organizacji realizacji zadań Zespołu Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COYID-19

 • Zasady ogólne
 1. Zasady organizacji realizacji zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 obowiązują wszystkich nauczycieli od 25 marca 2020r.
 2. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty rozpoczyna się realizacja zadań szkoły, w tym realizacja podstawy programowej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 3. Kształcenie na odległość będzie odbywało się na przemiennie z użyciem monitorów ekranowych ( zajęcia on-line) oraz bez ich użycia przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia wykonywanych w domu, zwanych dalej zasadami.
 4. Zajęcia on-line będą się odbywały z wykorzystaniem funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej pod adresem office.com. oraz dziennika elektronicznego.
 5. Aktywności określone przez nauczyciela w zadaniach, potwierdzające zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dające podstawę do oceny pracy ucznia będą realizowane z wykorzystaniem materiałów dostępnych na stronach internetowych wskazanych przez nauczyciela, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych, materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii oraz innych materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii oraz innych materiałów prezentowanych przez nauczyciela.
 6. Kształcenie na odległość będzie odbywało się z zachowaniem właściwej higieny pracy umysłowej uczniów z uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych. Niedopuszczalne są sytuacje nadmiernego obciążania uczniów przekazywanymi do realizacji zadaniami przez poszczególnych nauczycieli przedmiotów oraz nadmierne obciążenie pracą przed monitorem komputera.
 7. Zalecane jest wskazywanie uczniom zadań obowiązkowych oraz zadań dodatkowych dla chętnych. Zadania te z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji będą przekazywane nauczycielom.
 8. Zajęcia on-line oraz godziny konsultacji z nauczycielem dla poszczególnych oddziałów odbywają się zgodnie z planem lekcyjnym, który uwzględnia równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicowanie zajęć w każdym dniu oraz możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia.
 9. Nauczyciel jest dostępny dla ucznia w godzinach swojej pracy zgodnie z tygodniowym planem zajęć. W tym czasie organizuje spotkania wirtualne ze swoją klasą na uzgodnionym portalu, platformie lub udziela uczniom konsultacji - można kontaktować się z nim za pomocą komunikacji telefonicznej ( za zgodą nauczyciela), mailowej, na czacie tekstowym, na indywidualnym forum dyskusyjnym, w czasie wideokonferencji.
 10. Nauczyciele specjaliści (pedagog, psycholog) są dostępni dla uczniów, rodziców i nauczycieli w godzinach swojej pracy za pomocą wykorzystania środków komunikacji elektronicznej. Prowadzą wsparcie indywidualne i grupy wsparcia on-line.
 11. Nauczyciel organizujący proces kształcenia dla uczniów, którzy posiadają orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej ustalają indywidualnie z ich rodzicami zasady wsparcia i współpracy, zgodnie z ustaloną liczbą godzin wynikającą z przydziału.. Tygodniowy układ zajęć z uwzględnieniem metod i technik wspierania ucznia na odległość prześlą do dyrektora.
 12. Nauczyciele bibliotekarze są dostępni dla uczniów w godzinach swojej pracy za pomocą wykorzystania środków komunikacji elektronicznej. Ich zadania to:
 13. Udostępnianie zasobów biblioteki on-line
 14. Udzielanie wsparcia uczniom przy wykonywaniu zadań i aktywności zleconych przez nauczycieli, szczególnie w zakresie wskazywania literatury przedmiotu w formie elektronicznej
 15. Publikacji raz w tygodniu recenzji ciekawej książki jako zachęty do jej przeczytania
 16. Regulacje dotyczące trybu i zadań realizowanych w Zespole Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy w okresie zdalnego nauczania na odległość stanowi załącznik nr 2
 • Zadania wychowawcy klas
 1. Wychowawcy klas zbierają informacje dotycząc:
 2. Aktualnych numerów telefonów i adresów mailowych uczniów i rodziców w swojej klasie
 3. Preferowanych form komunikacji przy zdalnej realizacji programów nauczania z wykorzystaniem np. komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych, dziennika elektronicznego.
 4. Możliwości dostępu ucznia do sprzętu komputerowego i dostępu do internetu w warunkach domowych w czasie trwania zajęć on-line
 5. Wychowawcy klas ustalą sposób komunikowania się z uczniami i rodzicami klasy i informację przekazują do dyrektora oraz nauczycieli uczących w danym oddziale.
 6. Wychowawca na wybranym komunikatorze zakłada we współpracy z zespołem klasowym profile indywidualne uczniów oraz zakłada profil grupowy klasy. Jest moderatorem tej grupy.
 7. Wychowawca czuwa nad racjonalnym obciążeniem uczniów zadaniami wskazanymi przez nauczycieli w jego klasie.
 • Zadania nauczycieli
 1. Nauczyciele na podstawie programów nauczania ustalają tygodniowy zakres treści do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas oraz sposób realizacji tych treści, w tym zadania do wykonania w czasie kształcenia bez użycia monitorów komputerowych.
 2. Tygodniowy zakres zadań dla ucznia uwzględnia przewidywany, realny czas wykonania zadań z uwzględnieniem tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla poszczególnych przedmiotów.
 3. Tygodniowy zakres realizacji treści z podstawy programowej jest przekazywany dyrektorowi na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w formie raportu.
 4. Uczniowie biorą udział w zaplanowanych zajęciach on-line oraz realizują zadania i przesyłają do nauczyciela w ustalonej formie i czasie.
 5. W przypadku braku realizacji zaplanowanych zadań, nauczyciel zgłasza dyrektorowi niezrealizowanie treści podstawy programowej z wyjaśnieniem przyczyn zaistniałej sytuacji oraz przedstawia sposób modyfikacji realizacji treści programowych.
 6. Nauczyciele zgłaszają do dyrektora ewentualną potrzebę modyfikacji programu nauczania w związku z nową organizacją procesu kształcenia.
 7. Nauczyciele ustalają terminy konsultacji poprzez wskazanie dnia tygodnia i godzin dostępności nauczyciela dla ucznia i rodziców oraz przesyłają tę informację do dyrektora szkoły w celu udostępnienia.
 • Zadania dyrektora
 1. Dyrektor przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o zasadach organizacji pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania za pomocą strony internetowej szkoły.
 2. Koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami i rodzicami poprzez realizację zadań określonych w przyjętych zasadach.
 3. Nadzoruje obciążenie uczniów zadaniami wskazanymi przez nauczycieli w tygodniowym zakresie treści nauczania.
 4. Udostępnia Harmonogram konsultacji dla uczniów i rodziców zaproponowany przez nauczycieli.
 5. Dyrektor użycza szkolne laptopy uczniom i nauczycielom, którzy zgłoszą brak sprzętu do zdalnego nauczania na odległość.
 6. Sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów
 7. Postępy uczniów będą monitorowane poprzez obserwacje aktywności uczniów w czasie spotkań on-line oraz udzielanie ustnej lub pisemnej informacji zwrotnej (komentarza) do:
 • odpowiedzi ustnych w czasie zajęć online lub w trakcie rozmów telefonicznych
 • wypowiedzi uczniów na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym,
 • wypowiedzi uczniów w czasie wideokonferencji/webinariów i innych form komunikowania się online
 • wykazywanie własnej inicjatywy przez ucznia przy pojawiających się trudnościach,
 • zadań i prac przesłanych do nauczyciela drogą elektroniczną.
 1. Weryfikacja wiedzy i umiejętności uczniów będzie odbywała się poprzez ocenianie bieżące
 • odpowiedzi ustnych w czasie zajęć online lub w trakcie rozmów telefonicznych
 • wypowiedzi uczniów na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym,
 • wypowiedzi uczniów w czasie wideokonferencji i innych form komunikowania się online
 • zadań i prac przesłanych do nauczyciela drogą elektroniczną.
 • testy online udostępnione na platformie
 • wykonywanych w domu zadań zleconych przez nauczyciela przesłanych e-mailem lub inną drogą elektroniczną.
 1. Kryteria ocen bieżących oraz sposób uzasadniania tych ocen określa statut szkoły oraz przedmiotowe systemy oceniania z poszczególnych przedmiotów.
 2. Konsultacje z nauczycielem prowadzącym zajęcia
 3. Nauczyciel jest zobowiązany do udzielenia konsultacji każdemu uczniowi lub rodzicowi w czasie wyznaczonych godzin konsultacji
 4. Harmonogram konsultacji jest udostępniony na stronie internetowej szkoły
 5. Uczeń ma możliwość konsultacji z nauczycielem również poza wskazanymi w Harmonogramie godzinami konsultacji - w czasie wyznaczonym na zajęcia przedmiotowe w tygodniowym planie lekcji
 6. Konsultacje odbywają się w formie:
 • telefonicznej ( za zgodą nauczyciela)
 • mailowej
 • na czacie tekstowym, na indywidualnym forum dyskusyjnym,
 • czasie wideokonferencji,
 • innych formach komunikowania się on-line uzgodnionych z uczniem lub rodzicem
 • Informowanie uczniów lub rodziców o postępach w nauce, a także uzyskanych ocenach
 1. Rodzice oraz uczniowie będą informowani o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych ocenach za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
 2. Uczniowie dodatkowo otrzymują informację zwrotną o postępach w nauce oraz ocenach na bieżąco w czasie zajęć online oraz konsultacji.
 • Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej, zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny
 1. Egzaminy klasyfikacyjne, poprawkowe przeprowadza się w sytuacjach określonych w dotychczas obowiązujących aktach prawnych ( art. 44k ust. 1 Ustawy o systemie oświaty).
 2. Dyrektor Szkoły w korespondencji e-mailowej uzgadnia datę i godzinę egzaminu klasyfikacyjnego oraz potwierdza fakt przyjęcia terminu do wiadomości rodziców ucznia.
 3. Nauczyciel przygotowuje informację na temat zakresu podstawy programowej, jakiej dotyczy egzamin i przesyła drogą elektroniczną rodzicom i dyrektorowi szkoły.
 4. Korespondencja odbywa się za pośrednictwem służbowych skrzynek elektronicznych szkoły/nauczyciela na adres wskazany przez ucznia lub rodzica.
 5. Egzamin przeprowadzany jest za pomocą narzędzi do nauki zdalnej pozwalających potwierdzić samodzielność pracy uczniów.
 6. Egzamin ma formę zadań udostępnionych na platformie wykorzystywanej przez szkołę do pracy zdalnej.
 7. W przypadku uczniów nie posiadających narzędzie informatycznych i dostępu do sieci, w sytuacjach szczególnych egzamin przeprowadzony może być w formie zadań drukowanych i przesłanych drogą pocztową lub może odbyć się na terenie szkoły po wcześniejszym zapewnieniu wszelkich środków bezpieczeństwa i z zachowaniem zasad określonych w niniejszym zarządzeniu,
 8. W przypadku braku możliwości przystąpienia do egzaminu ze względu na stan zdrowia, uczeń informuje o tym Dyrektora Szkoły, przesyłając skan zaświadczenia lekarskiego pod wskazany adres mailowy.
 9. Dyrektor Szkoły uzgadnia dodatkowy termin egzaminu z godnie z obowiązującymi przepisami.
 10. Zadanie rozwiązywane elektronicznie drukuje się i stanowią one załącznik do arkusza ocen ucznia jak również podlegają archiwizacji elektronicznej
 11. Procedury przeprowadzania egzaminów poprawkowych są analogiczne do egzaminu klasyfikacyjnego.
 12. W przypadku zastrzeżenia rodziców lub ucznia co do zgodności z prawem i procedurą wystawiania oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub oceny klasyfikacyjnej z zachowania rodzic lub uczeń ma prawo w ciągu dwóch dni od klasyfikacji w formie elektronicznej e-mailowej zgłosić swoje zastrzeżenia.
 13. Dyrektor sprawdza czy ocena została wystawiona zgodnie z trybem ustalania oceny, a w przypadku stwierdzenia naruszeń formalnych powołuje komisję do przeprowadzenia w formie zdalnej sprawdzianu w celu ustalenia właściwej oceny z zajęć edukacyjnych.
 14. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń co do oceny z zachowania powołana komisja ustala właściwą ocenę klasyfikacyjną z zachowania.
 • Dokumentowanie realizacji zadań szkoły
 1. Dokumentowanie realizacji zadań szkoły w zakresie frekwencji podczas zdalnego nauczania na odległość.
 2. w czasie zajęć online nauczyciel na podstawie aktywności ucznia odznacza jego obecność w dzienniku elektronicznym.
 3. biorąc pod uwagę brak możliwości dostępu ucznia do sprzętu komputerowego lub braku dostępu do internetu w momencie zajęć lekcyjnych w warunkach domowych oraz różne warunki domowe jak np.: wielodzietność rodziny, które mogą wpływać na specyfikę nauki w domu, obecność może być zaliczona na podstawie wykonanego zadania w rozliczeniu tygodniowym.
 4. Dokumentowanie realizacji zadań nauczyciela odbywa się poprzez:
 5. a) Uzupełnianie dziennika elektronicznego, w tym wpisanie zrealizowanych tematów, dostosowanie treści zajęć edukacyjnych do metod kształcenia na odległość i wypełnianie uwag dotyczących aktywności uczniów

 

 

 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 7/2020

Dyrektora Zespołu Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy

Regulacje dotyczące trybu i zadań realizowanych w Zespole Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy w okresie zdalnego nauczania na odległość.

Zajęcia w naszej szkole będą odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość i mogą być realizowane z wykorzystaniem:

 1. materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem epodreczniki.pl
 2. materiałów wskazanych przez nauczycieli:
 • dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
 • materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
 • materiałów opracowanych przez nauczycieli.

Obowiązkiem ucznia będzie podejmowanie aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dającym podstawę do oceny pracy ucznia. Szczegółowy sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności nauczyciele określają w wymaganiach edukacyjnych kształcenia na odległość z poszczególnych przedmiotów.

Zajęcia kształcenia na odległość będą realizowane w naszej szkole w ramach obowiązującego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami.

Praktyki zawodowe uczniów muszą być zrealizowane do 31 sierpnia 2020r.

Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas uwzględnia w szczególności:

 1. równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
 2. zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
 3. możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
 4. łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
 5. ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

Należy dostosować metody i formy pracy, aby aktywność ucznia nie wymagała długiego korzystania z komputera.

Należy konsekwentnie przestrzegać poniższych zasad:

 1. Obowiązkiem nauczycieli jest systematyczna kontrola, czy przekazywane treści docierają do wszystkich uczniów.
 2. W przypadku braku kontaktu z uczniami objętymi obowiązkiem szkolnym lub obowiązkiem nauki należy natychmiast o tym fakcie przez dziennik elektroniczny poinformować wychowawcę i dyrektora szkoły.
 3. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do systematycznej realizacji podstawy programowej, pracując zgodnie z realizowanym w szkole rozkładem lekcji. Każdy przypadek uniemożliwiający prawidłową realizację podstawy programowej należy bezzwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły.
 4. Realizację zadań wychowawczych, dydaktycznych i nauczania indywidualnego należy systematycznie dokumentować w dzienniku elektronicznym.
 5. W dzienniku elektronicznym wpisujemy również obecności wszystkim bo do wszystkich kierujemy nauczanie zdalne, chyba że uczeń ma trwałą nieobecność np. pobyt w szpitalu i zgłosił to wychowawcy.
 6. Wpisy w dzienniku elektronicznym stanowią podstawę do rozliczenia godzin i udokumentowania realizacji podstawy programowej.
 7. Każdy nauczyciel powinien tak dobrać formy sprawdzania wiedzy uczniów, aby były najbardziej efektywne dla realizowanego w warunkach kształcenia na odległość przedmiotu. Proszę również bardzo rozważnie przekazywać uczniom treści programowe pamiętając, że uczeń będzie pozbawiony bezpośredniego wsparcia nauczyciela.
 8. Realizując podstawę programową proszę uwzględnić możliwości czasowe uczniów, predyspozycje oraz opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 9. Każdy wychowawca ma obowiązek sprawdzenia czy wszyscy uczniowie mają dostęp do internetu i komputera. W przypadku wystąpienia problemu należy bezzwłocznie poinformować dyrektora, który zleci nauczycielom przygotowanie materiałów w pdf. Materiały zostaną wydrukowane w szkole, a następnie przekazane rodzicom ucznia lub uczniowi.
 10. Wszyscy nauczyciele są zobowiązani do bieżącego kontaktu z uczniami i rodzicami poprzez kontakty zwyczajowo ustalone i przyjęte, tj. poczta e-mail, dziennik elektroniczny, fora dyskusyjne czy czaty. Udzielanie konsultacji i odpowiadanie na pytania zarówno uczniów jak i rodziców następuje za pośrednictwem dziennika elektronicznego, najpóźniej w kolejnym dniu po otrzymaniu pytania.