Klauzula informacyjna o koordynatorze do spraw dostępności

Dyrektor Zespołu Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy ul. Mińska 38, 05-332 Siennica
zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa z dnia 19 lipca 2019r.
o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Dz. U. z 2019r. poz. 1696)

Siennica jest miejscowością, której historię warto znać, szczególnie jeśli jest się mieszkańcem naszej gminy lub uczniem naszej szkoły. Zbiory Siennickiego Muzeum Szkolnego, na pewno pomagają zainteresowanym lepiej poznać historię naszej gminnej stolicy i jej chluby, czyli istniejącej już 150 lat szkoły.

Muzeum, zwane na początku Izbą Pamięci, stworzyli członkowie Koła Sienniczan, które działa do dziś pod nazwą Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich. To właśnie absolwenci Seminarium Nauczycielskiego Męskiego pragnęli ocalić pamięć o dorobku swojej szkoły kierowanej przez ukochanych pedagogów Hipolitę i Kazimierza Gnoińskich. Przekazując swoje osobiste pamiątki: podręczniki, książki, dokumenty, fotografie, stworzyli Sienniczanie zalążek dzisiejszych zbiorów. Pragnęli oni także, by doceniono ich osobiste osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej i podkreślali, że wszystko zawdzięczają swojej szkole i ludziom, z którymi się wtedy zetknęli.

Dzisiaj muzeum znajdujące się na piętrze budynku dawnych warsztatów szkolnych zaprasza zwiedzających do zapoznania się z niezwykle bogatymi i ciekawymi zbiorami. Podzielono je na trzy części i wyeksponowano w trzech salach. W pierwszej poznajemy historię siennickich szkół pedagogicznych, w drugiej sali zebrano pamiątki związane z życiem codziennym wsi mazowieckiej, a w sali trzeciej ukazano ofiarność Sienniczan w obronie swojej Ojczyzny. Wśród zgromadzonych eksponatów znajduje się wiele oryginalnych dokumentów z okresu zaborów, duży dział bibliofilski starych i unikalnych podręczników z dziedziny metodyki, historii wychowania, psychologii, pedagogiki oraz podręczników uczniowskich z różnych okresów. Są także przedmioty codziennego użytku, sprzęty domowe, galeria starych fotografii.

Muzeum działania edukacyjne stawia na pierwszym miejscu. Miłośnicy historii Polski i tej w wydaniu regionalnym znajdą w naszym muzeum dla siebie coś ciekawego.

Zachęcam raz jeszcze do odwiedzenia Siennickiego Muzeum Szkolnego. Ta niepowtarzalna placówka historyczno-oświatowo-folklorystyczna, posiadająca wyjątkowo bogate i unikalne zbiory,  otwarta jest obecnie dla zwiedzających w poniedziałki w godz. 900 – 1300 , ale także i w innych terminach, które można uzgodnić telefonicznie.

Telefony: Sekretariat szkoły: 25 757 22 24

Kustosz muzeum: 504 446 513

Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich

- historia i współczesność -

Podstawą powołania w 1957 roku Koła Sienniczan, przekształconego w 1999 roku w Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich, była idea – powstała w czasie zjazdów absolwentów – zebrania, utrwalenia i kontynuowania cennego dorobku Siennickich Szkół od początku istnienia uczelni do czasów najnowszych. Zakres i program działania Stowarzyszenia określa Statut. Zgodnie z jego postanowieniami członkami Stowarzyszenia mogą być absolwenci, wychowankowie i nauczyciele wszystkich kierunków kształcenia Siennickiej Szkoły. Honorowymi członkami mogą zostać osoby w sposób szczególny zasłużone dla Szkoły i Stowarzyszenia. Statut określa również główne cele, środki i metody działania, władze i sposób ich wyłaniania. Pełnienie funkcji jest całkowicie bezinteresowne, a członkowie nie są obciążeni składkami. Siennickie szkoły pedagogiczne ukończyło kilka tysięcy wykwalifikowanych i rzetelnie przygotowanych do zawodu nauczycieli. Sumienną pracą i godnymi postawami obywatelskimi wnosili oni – wszędzie tam, gdzie się znaleźli – znaczący wkład w upowszechnienie oświaty i kultury. Gdy było trzeba, walczyli: z zaborcą o zachowanie polskości i wyzwolenie; w czasie I wojny światowej, wojny polsko-bolszewickiej i okupacji hitlerowskiej – o niepodległość Polski. Po obu wojnach uczestniczyli w odbudowie kraju i rozwoju oświaty. Pracowali na różnych stanowiskach – nauczycieli szkół podstawowych i średnich, pracowników administracji szkolnej, działaczy związkowych, organizatorów życia społecznego, kulturalnego i politycznego, byli profesorami, pracownikami naukowymi, a nawet rektorami wyższych uczelni. Wielu pełniło zaszczytne funkcje posłów i senatorów w polskim Sejmie i Senacie. Inicjowali i tworzyli ruch zawodowy oraz postępowe stronnictwa i partie polityczne. W murach tej szkoły uczono się nie tylko zawodu pedagoga, ale także – pod wpływem prądów niepodległościowych, patriotycznych i politycznospołecznych oraz wytworzonej specyficznej atmosfery przez zaangażowanych i wybitnych wychowawców – młodzież kształtowała swoje charaktery i postawy obywatelskie. Istotnym dorobkiem absolwentów w dziedzinie upamiętniania dziejów, osiągnięć i tradycji szkoły jest utworzenie przy szkole muzeum oświatoworegionalnego – Izby Pamiątek oraz działalność wydawniczo-publicystyczna. Siennicka Izba Pamiątek ze swoimi cennymi zbiorami (otwarta 14 czerwca 1975 roku) to niepowtarzalne muzeum oświatowo-folklorystyczne z setkami eksponatów i pamiątek z zakresu kształcenia i wychowania, walki o polskość i niepodległość oraz zabytków kultury materialnej regionu. Wśród eksponatów znajduje się wiele oryginalnych i unikatowych dokumentów z okresu zaborów oraz dział bibliofilski, zawierający m.in. zbiór dawnych podręczników. Są też duże zbiory pamiętników i wspomnień nauczycieli i wychowanków oraz źródła ikonograficzne. Zbiory te były wyeksponowane (do 2009 roku) w salach zabytkowego budynku po dawnym klasztorze. Obecnie przeniesione są do budynku zastępczego ze względu na konieczność remontu pomieszczeń poklasztornych. Eksponaty zgromadzono i umieszczono w układzie chronologiczno-tematycznym, według następującego porządku:

• Okoliczności powstania i funkcjonowania carskiej szkoły (1866–1915),

• Czasy Polskiego Seminarium Nauczycielskiego i Gimnazjum (1916– 1939),

• Lata wojny i okupacji (1939–1944),

• Działalność Siennickich Szkół po drugiej wojnie światowej.

Dzięki popularyzacji zbiorów Izby Pamiątek zaczęła ona odgrywać rolę placówki oświatowo-wychowawczej. Odwiedzają ją nauczyciele, organizacje społeczne i związkowe, wycieczki szkolne, grupy turystyczne i indywidualni miłośnicy regionu. Księga pamiątkowa zawiera setki wpisów zbiorowych i indywidualnych, świadczących o niezwykle pozytywnych wrażeniach osób zwiedzających muzeum, które wysoko oceniają siennickie zbiory muzealne i działalność Stowarzyszenia Absolwentów. W 2007 roku Stowarzyszenie przystąpiło do Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP. Wydawnictwa w postaci książek i biuletynów – liczące ogółem ponad dwadzieścia publikacji – prezentują wydarzenia z dziejów szkoły, jej tło historyczne, losy nauczycieli i wychowanków oraz ich dorobek naukowy i osiągnięcia zawodowe, społeczne i polityczne. Ponadto w Izbie Pamiątek i w archiwum Stowarzyszenia zostało zgromadzonych wiele artykułów w czasopismach i dziennikach oraz kilkaset wspomnień i pamiętników. Znaczącą pozycją jest wydana w 1966 roku przez Ludową Spółdzielnię Wydawniczą książka W służbie wsi i kraju, która stanowi kompendium wiedzy o historii siennickiej uczelni, nauczycielach i wychowankach, a także o dziejach Siennicy. Historyczny dorobek siennickiej szkoły i Stowarzyszenia, a także spis profesorów i absolwentów od początku istnienia seminarium, zawiera wydana w 2005 roku przez Stowarzyszenie książka Siennicka uczelnia pedagogiczna – historia, nauczyciele, absolwenci. Wydaliśmy też (wspólnie z Urzędem Gminy) zestaw widokówek oraz kolorowy folder Siennica i okolice (2002 r.), prezentując – obok wartości historycznych – turystyczne walory tej urokliwej części Mazowsza. Zespół Historyczno-Wydawniczy Stowarzyszenia, we współpracy z Dyrekcją Zespołu Szkół, opracował i wydał w 2009 roku publikację Zbiory muzeum siennickich szkół, w którym zaprezentowano historię i bogatą ekspozycję muzealną siennickiej szkoły. Publikację przekazano uczestnikom XV Zjazdu Absolwentów, wraz z opracowanym przez Mariannę Górską „Słownikiem biograficznym nauczycieli zasłużonych dla oświaty i ZNP w powiecie Mińsk Mazowiecki”. Na XVI Zjazd absolwentów w 2013 roku Zespół HistorycznoWydawniczy Stowarzyszenia opracował zbiorową publikację książkową „Tradycja i dzień dzisiejszy siennickiej szkoły” oraz materiały z sympozjum naukowego w Siennicy „Myśl pedagogiczna dziś i w przeszłości. 145 lat kształcenia pedagogicznego w Siennicy”. Warto podkreślić, że w 2009 roku władze powiatowe uhonorowały Stowarzyszenie Absolwentów Siennickich Szkół dyplomem Laureata Nagrody Powiatu Mińskiego „Laura 2008” w dziedzinie działalności społecznej na rzecz wspólnoty powiatowej. Stowarzyszenie utrzymuje bliskie kontakty i współpracę z Zarządem Głównym Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz jego oddziałami, z władzami samorządowymi województwa, powiatu i gminy, z Zespołem Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich oraz ze szkołami gminy Siennica. W ramach współpracy ze szkołami Gminy Siennica odbywają się spotkania sienniczan z młodzieżą, radami pedagogicznymi i rodzicami. Wynikiem tych spotkań są bliskie kontakty i wymiana doświadczeń oraz udzielana szkołom pomoc w postaci sprzętu komputerowego, sportowego oraz pomocy naukowych. Spotkania te, wzbogacane artystycznymi występami dzieci i młodzieży, przynoszą obu stronom wiele satysfakcji. Warto wspomnieć, że Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Pogorzeli nosi imię Absolwentów Siennickich Szkół Pedagogicznych. Dzięki zaangażowaniu kol. Marii Laskowskiej wiele siennickich szkół miało możliwość zwiedzenia siedziby Sejmu i Senatu, poznania pracy Parlamentu oraz spotkań z parlamentarzystami. Przejawem trwałych więzi łączących wychowanków Siennickich Szkół Pedagogicznych są organizowane co cztery lata zjazdy absolwentów oraz jubileuszowe spotkania poszczególnych roczników absolwentów. Mają one bogaty i atrakcyjny program. Z tej okazji wydawane są kolejne biuletyny, foldery lub publikacje książkowe. Dotychczas odbyło się siedemnaście zjazdów – ostatni, XVII Zjazd odbył się w czerwcu 2016 roku, w 150 rocznicę siennickiej szkoły. Między zjazdami program merytoryczny Stowarzyszenia jest realizowany w tematycznych zespołach oraz dzięki systematycznym spotkaniom Zarządu i osób współpracujących. A oto aktualnie działające zespoły tematyczne:

  • Zespół Historyczno-Wydawniczy,
  • Zespół Organizacyjny,
  • Zespół ds. Muzeum,
  • Zespół ds. Socjalnych.

W ostatnich latach praca Stowarzyszenia koncentrowała się na następujących zadaniach: – udział w obchodach Jubileuszu 150 lat historii siennickiej szkoły; – opracowanie przez Zespół Historyczno-Wydawniczy i wydanie przez Zarząd SAiWSS jubileuszowego albumu Hej koledzy, czas przemija. 150 lat historii siennickiej szkoły (2016); – udział w przygotowaniu pamiątkowej tablicy, umieszczonej na budynku szkoły podczas XVII Zjazdu absolwentów siennickich szkół (czerwiec 2016); – bliska współpraca z Zespołem Szkół w Siennicy, wspomaganie działalno- ści Szkoły i Siennickiego Muzeum Szkolnego (taką nazwę nosi obecnie Izba Pamiątek); – udział w obchodach Jubileuszu 145 lat historii siennickiej szkoły (uroczystość Dnia Patronów szkoły); – udział w opracowaniu szkolnej publikacji Przez pokolenia – 145 lat siennickich szkół (2011 r.); – przygotowanie i realizacja – wspólnie z Dyrekcją Zespołu Szkół – filmu dokumentalnego obrazującego teraźniejszość siennickiej szkoły na tle historii Siennicy, z okazji obchodów 145-lecia szkoły; – intensywne starania, wspólnie z Dyrekcją, o utrzymanie siennickiej szkoły; gospodarzem szkoły została w 2012 roku Gmina Siennica; – wspomaganie Wójta Gminy Siennica w staraniach o środki finansowe na remont zabytkowego budynku Seminarium – i docelowo otwarcie w nim ośrodka rekreacyjno-turystycznego, z siedzibą siennickiego Muzeum; – kontynuowanie współpracy ze szkołami Gminy Siennica; – unowocześnianie wyposażenia Muzeum oraz dalsze porządkowanie zasobów archiwalnych i eksponatów (po przeniesieniu zbiorów do pomieszczeń zastępczych); – zorganizowanie Sympozjum naukowego w czerwcu 2011 roku: Myśl pedagogiczna dziś i w przeszłości – 145 lat tradycji kształcenia pedagogicznego w Siennicy; – opracowanie i opublikowanie materiałów z ww. Sympozjum; – opracowanie i wydanie publikacji Tradycja i dzień dzisiejszy siennickiej szkoły, na XVI Zjazd Absolwentów (2013). Siedzibą Stowarzyszenia jest Zespół Szkół w Siennicy, z życzliwą i pomocną Dyrekcją, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców oraz młodzieżą szkolną. Podejmujemy wciąż wysiłek przyciągnięcia do współdziałania szerokiego grona absolwentów, zwłaszcza z ostatnich roczników. Zapraszamy chętnych do włączenia się do prac Stowarzyszenia ze swoimi pomysłami i zainteresowaniami. Liczymy na większą aktywność wszystkich roczników absolwentów, a głównie członków i sympatyków Stowarzyszenia w czasie między zjazdami, i w obecnym okresie wielu rozpoczętych inicjatyw. Pragniemy w ramach dalszego porządkowania zbiorów Muzeum sporządzić indeks zgromadzonych wspomnień i opracowań, a przede wszystkim – podejmować wielostronne działania mające na celu poparcie starań Wójta Gminy Siennica o pozyskanie funduszy na planowany remont zabytkowego budynku poklasztornego, w którym od kilku lat planuje się otwarcie bazy rekreacyjno-turystycznej. Po remoncie przewidywany jest powrót do barokowych sal ekspozycji zbiorów muzealnych. Dla podtrzymania więzi z absolwentami siennickiej szkoły Zarząd Stowarzyszenia zachęca wszystkich absolwentów do stałych kontaktów z nami oraz nadsyłania pamiątek z czasów szkolnych, wspomnień i opracowań związanych z siennicką szkołą oraz swoimi dokonaniami. Zostaną one przekazane do Siennickiego Muzeum jako cenne źródła informacji i świadectwa historii. Zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniach Zarządu i zespołów roboczych, a także odwiedzania naszej strony internetowej. Tych absolwentów siennickich szkół, którzy nie są jeszcze naszymi członkami, prosimy o wypełnienie deklaracji i formalnego wstąpienia do Stowarzyszenia.  

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Siennickich Szkół przy Zespole Szkół w Siennicy ul. Mińska; 38 05-332 Siennica

Adres strony internetowej Stowarzyszenia: http://siennica-saiwss.pl

Opr. Bolesław Sianecki

 

Księgozbiór naszej biblioteki liczy ponad 22 700 woluminów. W wypożyczalni mamy wolny dostęp do półek, więc każdy może poszukać interesujące dla siebie pozycje i miło spędzić wolny czas. Znajdziesz tu oprócz lektur duży wybór nowości z literatury dla młodzieży. Zawsze możesz prosić o pomoc i radę nauczyciela bibliotekarza. 

Dzień tygodnia

Początek

Koniec

Poniedziałek

8:00

14:00

Wtorek

8:00

14:00

Środa

8:00

14:00

Czwartek

8:00

14:00

Piątek

8:00

14:00

 

Biblioteka szkolna

W księgozbiorze naszej biblioteki znajduje się 28697 woluminów. Poza lekturami i literaturą popularno-naukową znajdziecie tu pozycje z najnowszej literatury dla młodzieży.

Każdy znajdzie coś dla siebie.

Posiadamy duży zbiór książek w języku angielskim, które są darem Państwa Andreanich z Bostonu dla biblioteki szkolnej Zespołu Szkół w Siennicy oraz kilka w języku rosyjskim. Mogą być bardzo dobrą pomocą w nauce języka obcego.

Nie tylko dla klas turystycznych stworzony został dział regionalizmów, wśród których znaleźć można albumy, książki, broszury, przewodniki i mapy po naszych regionie oraz traktujący o historii szkoły.

W bibliotece znajduje się także dział multimedialny, zawierający płyty DVD np. z klasyką filmów z Filmoteki Szkolnej i inne.

Mamy też dostęp do laptopa z dostępem do Internetu. Można z niego skorzystać w poszerzaniu wiedzy.

Biblioteka otwarta jest od poniedziałku do piątku, w godz. 800-1400.

Zapraszam do korzystania z biblioteki szkolnej. Zawsze możesz prosić o pomoc i radę nauczyciela bibliotekarza.

 

Funkcjonowanie biblioteki szkolnej i praca nauczyciela bibliotekarza w okresie pandemii COVID-19

Biblioteka szkolna w okresie pandemii COVID-19 funkcjonuje na podstawie wytycznych MZ, GIS i MEN2.

Szczegółowe instrukcje korzystania ze zbiorów oraz procedury bezpieczeństwa są dostępne są na stronie internetowej Biblioteki Narodowej.

Celem procedur jest:

1) zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19,

2) umożliwienie uczniom dostępu do książek w postaci tradycyjnej, oddanie wypożyczonych pozycji przed okresem kwarantanny woluminów.

Obowiązki czytelników

1) Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wejść uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.

2) Należy przestrzegać przyjętych zasad bezpieczeństwa sanitarnego, np. stosować maski, jednorazowe rękawiczki lub płyn dezynfekujący, który znajduje się przy wejściu do biblioteki.

3) W pomieszczeniu biblioteki zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń aktywowanych dotykiem.

4) W celu zminimalizowania możliwości zarażenia wirusem w punkcie obsługi czytelnika wyznaczone zostają oddzielne strefy komunikacyjne:

  1. dla osoby oddającej książki i/lub oczekującej na wypożyczenie,
  2. dla osoby wypożyczającej (np. w czytelni),
  3. do składowania oddanych książek – przejście dezynfekcji i okresowej kwarantanny (strefa niedostępna dla użytkownika).

W każdej strefie może przebywać jedna osoba. Maksymalnie do biblioteki mogą wejść dwie osoby: jedna wypożyczająca, druga oczekująca (w wyznaczonej strefie). Zabrania się przekraczania ciągów komunikacyjnych. W przypadku większej liczby osób przebywających w bibliotece, powinny one oczekiwać na korytarzu w bezpiecznej odległości 1,5-2 m.

5) Ze zbiorów bibliotecznych mogą korzystać użytkownicy osobiście posiadając maski i rękawiczki jednorazowe.

6) Przy zwrocie książek należy podać pracownikowi biblioteki swoje imię i nazwisko oraz klasę.

7) Użytkownikom ogranicza się korzystanie z czytelni.

 Serdecznie zapraszam Aneta Samulik