Praktyka zawodowa w roku szkolnym 2018/19

Praktyka zawodowa jest przedsięwzięciem ujętym w ramowym planie nauczania i realizowanym w cyklu kształcenia w danym zawodzie. Celem praktyki jest zastosowanie i pogłębienie zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.

Uczniowie kierowani na miesięczną praktykę zawodową muszą posiadać:

  1. Dzienniczek praktyk;
  2. Formularz oceny praktyki zawodowej;
  3. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu, a także wymagane do pracy w danym zawodzie badania sanitarno-epidemiologiczne;
  4. Umowę o praktykę.

Dyscyplina praktycznej nauki zawodu

Praktykant jest uczniem szkoły i podlega regulaminowi zakładowemu i szkolnemu;

  1. Praktyka trwa zgodnie z ustalonym harmonogramem praktyk w danej klasie (Harmonogram praktyk zawodowych w roku szkolnym);
  2. Praktykant jest zobowiązany do systematycznego uczęszczania na praktykę oraz prowadzenia dzienniczka praktyk;
  3. W miejscu praktyki obowiązuje wysoka kultura osobista;
  4. W czasie odbywania praktyki przeprowadzane są kontrole przez inspektora ds. praktyk;
  5. Ocenę z praktyki zawodowej ustalają wspólnie: szkolny opiekun praktyk i insp. Ds. praktyk na podstawie oceny i opinii o praktykancie wystawionej przez pracodawcę, wniosków pokontrolnych oraz dzienniczka praktyk.

Miejsca odbywania praktyk zawodowych są każdorazowo ustalane z insp. ds. praktyk.

 

HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ IM. H I K GNOIŃSKICH W SIENNICY NA ROK 2018/2019

Lp. Specjalność 

 Klasa

HARMONOGRAM REALIZACJI

łącznie w roku szkolnym 20 dni [160 godzin]

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI

1.

technik obsługi turystycznej 422103

III TT

 

1 tydzień – 5 dni [40 godzin] I sem

 

21 – 25. 01. 2019 r.

Biura podróży / informacja turystyczna

  3 tygodnie – 15 dni [120 godzin] II sem

20.05.-07.06. 2019 r.

Staże zagraniczne – biura podróży / informacja turystyczna

2.

technik obsługi turystycznej 422103

II TT

1 tydzień – 5 dni [40 godzin] I sem

 

21 – 25. 01. 2019 r.

Biura podróży / informacja turystyczna

3 tygodnie – 15 dni [120 godzin] II sem

20.05.-07.06. 2019 r.

Staże zagraniczne + baza noclegowa / Hotele / gospodarstwa agroturystyczne


merytoryczni opiekunowie praktyk

Kl.

Opiekun

III   i II TT

Anna Prokurat

III  TEO

Mirosław Ostrowski