Harmonogram rekrutacji 2019

HARMONOGRAM REKRUTACJI
DO TECHNIKUM, LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ORAZ SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA
W ZESPOLE SZKÓŁ W SIENNICY
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Lp.

Terminy

Postępowanie

 1

od 13 maja (poniedziałek) od godz. 08.00

do 20 maja (poniedziałek) do godz. 15.00

Składanie wniosków w formie elektronicznej o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły branżowej I-go stopnia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 2

od 17 czerwca (poniedziałek) od godz. 10.00

do 19 czerwca (środa)  do godz. 16.00

Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły. Po tym dniu szkoły prowadzące kształcenie w zawodach mogą rozpocząć wydawanie skierowań na badanie lekarskie, ale tylko kandydatom, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie, wskazując szkołę jako szkołę pierwszego wyboru (uwzględniając zapisy art. 134 ust. 1 pkt 2-5 ustawy prawo oświatowe).

 3

od 21 czerwca (piątek) od godz. 12.00

do 28 czerwca (piątek) do godz. 16.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub sprawdzianu ósmoklasisty (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum lub szkołę podstawową)

 4

do 15 lipca (poniedziałek)

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty oraz art. 150 ust. 7 ustawy prawo oświatowe.

 5

16 lipca  (wtorek) godz.12

Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

 6

Od 16 lipca (wtorek) godz.12

do 18 lipca (czwartek) do godz.16

Wydanie przez  szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatom z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły, z uwzględnieniem zapisów art. 134 ust. 1 pkt 2-5 ustawy prawo oświatowe

 7

od 16 lipca  (wtorek) od godz. 12.00

do 24 lipca  (środa)  do godz. 10.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.

 8

25 lipca (czwartek) godz. 12.00

Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 9

25 lipca (czwartek) do godz. 16.00

Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Lp.

Terminy

Postępowanie

 1

od 26 lipca (piątek) od godz. 8.00

do 30 lipca (wtorek) do godz. 12.00;

(wydanie przez  szkoły prowadzące kształcenie w zawodach skierowania na badanie lekarskie z uwzględnieniem zapisów art. 134 ust. 1 pkt 2-5 ustawy prawo oświatowe)

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 2

do 16 sierpnia

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne,  w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty oraz art. 150 ust. 7 ustawy prawo oświatowe.

 3

19 sierpnia godz. 12.00

Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

 4

od 19 sierpnia (poniedziałek) od godz. 12.00

do 21 sierpnia  (środa) do godz. 16.00

lub przy składaniu wniosku do szkoły

Wydanie przez  szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły z uwzględnieniem zapisów art. 134 ust. 1 pkt 2-5 ustawy prawo oświatowe

 5

od 19 sierpnia (środa) od godz. 12.00

do 27 sierpnia (wtorek) do godz. 16.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodów.

 6

28 sierpnia  (środa) godz. 10.00

Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 7

28 sierpnia  (środa) do godz. 12.00

Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc.

 

 Portal Rekrutacji elektronicznej