Historia szkoły

W roku szkolnym 2016-17 Zespół Szkół w Siennicy obchodzi 150-lecie istnienia. Przez zdecydowanie większą część z tych 150 lat szkoła kształciła nauczycieli na potrzeby Mazowsza, najpierw w Seminarium Nauczycielskim, potem Liceum Pedagogicznym i Studium Nauczycielskim. Uczniowie i wychowankowie zapisali chlubną kartę w historii Polski. Opierali się skutecznie rusyfikacji. W siennickiej uczelni odbył się w 1905 roku strajk szkolny, jeden z największych na Mazowszu.   Skutkiem strajku były surowe represje, zamknięcie seminarium do końca roku szkolnego,  usunięcie seminarzystów ze szkoły. Piętnastu absolwentów siennickiego seminarium 1 października 1905 r. wzięło udział w tajnym zjeździe w Pilaszkowie (szkole prowadzonej przez Stanisława Najmołę – absolwenta siennickiego), na którym powołano Związek Nauczycieli Ludowych, obecnie ZNP.

W  okresie odzyskiwania niepodległości przez Polskę, absolwenci seminarium zasłużyli się w swoich miejscowościach budową szkół, szerzeniem postępowych idei oraz patriotyczną postawą. Podczas I wojny światowej wielu nauczycieli i uczniów seminarium brało czynny udział w Legionach Piłsudskiego, inni prowadzili tajną działalność w Polskiej Organizacji Wojskowej, organizowaniu polskiej państwowości. Duża grupa sienniczan broniła polskich granic podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku. W wojnie tej poległ nauczyciel Antoni Królikowski i dziewięciu uczniów szkoły. Nauczyciele zatrudnieni w siennickim seminarium byli autorami wielu publikacji dotyczących regionu Mazowsza m.in. ,,Siennica na Mazowszu” (1923) oraz podręczników szkolnych. Józef Swatoń, nauczyciel śpiewu i twórca wielu utworów,  jest autorem muzyki do hymnu szkoły.

W okresie okupacji nauczyciele, dyrektor szkoły Kazimierz Gnoiński i jego żona Hipolita zorganizowali na terenie Siennicy tajne nauczanie. Nauczyciele przygotowywali młodzież do matury, zorganizowali kursy zawodowe. Powstały zamiejscowe filie np. w Stoczku Łukowskim. We współpracy z lokalną społecznością organizowano koncerty, działał chór.

Po wojnie szkoła kształciła nauczycieli w Państwowym Koedukacyjnym Liceum Pedagogicznym. Ówcześni uczniowie podkreślają we wspomnieniach nadzwyczajny klimat szkoły, zaangażowanie nauczycieli, opiekę nad młodzieżą pochodzącą często z biednych rodzin i równocześnie bardzo wysoki poziom kształcenia umiejętności metodycznych oraz wychowanie do przestrzegania wysokich norm moralnych przez nauczyciela. Absolwenci wypełniali obowiązki zawodowe  z reguły wzorowo. Wielu z nich w miejscach pracy - często małych mazowieckich wsiach  budowało szkoły, zakładało ośrodki kultury, kluby sportowe, ochotniczą straż pożarną. Przykładem jest Wacław Tuwalski, który dla Woli Osowińskiej był zaczynem wszelkich działań patriotycznych i społecznych. Ludzie pamiętają o nim, corocznie odbywa się w Woli Osowińskiej ogólnopolski konkurs prozy ludowej jego imienia.

Ogromnym sukcesem nauczycieli pracujących w Siennicy jest stworzenie Szkolnego Muzeum, które gromadzi pamiątki regionalne ale także dokumenty i przedmioty związane z kolejnymi szkołami. Zbiór jest na tyle okazały i cenny, że stał się materiałem źródłowym dla wielu prac licencjackich i magisterskich. Muzeum odwiedzają liczne grupy i osoby indywidualne. Jest wizytówką oświaty powiatowej i pokazuje szkołę polską na przestrzeni czasu.

W  realizacji działań Zespołu  Szkół w Siennicy na rzecz mieszkańców regionu uczestniczy Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Siennickich Szkół, udzielając pomocy uczącej się w szkole młodzieży. Stowarzyszenie bierze aktywny udział w działalności kulturalno-oświatowej na rzecz szkoły i środowiska podejmowanej przez samorząd gminy i powiatu. Przygotowuje wydawnictwa książkowe i inne opracowania związane z dorobkiem absolwentów, środowiska lokalnego m.in. ,,W służbie wsi i kraju”- rok 1966, „Hej koledzy czas przemija” – rok 2016.  Odbywające się co cztery lata zjazdy gromadzą absolwentów z całej Polski, przyjeżdżają na nie także potomkowie byłych uczniów-dzieci, wnuki i prawnuki, poszukujący rodzinnych korzeni.

Obecnie w Zespole Szkół uczy się ponad 300 uczniów. Pedagodzy znają i kultywują historię swojego miejsca pracy. W szkole nadal żywe są: tradycja, poszanowanie historii, ale także szacunek dla ucznia i jego potrzeb. XXI wiek wymusza na nas stosowanie nowych technologii – dziennik elektroniczny, komputer i rzutnik lub tablica interaktywna  w każdej klasie. Uczniowie biorą udział w projektach unijnych -  młodzież odbywa zagraniczne praktyki uczniowskie w ramach projektu  POWER, a pracownicy zdobywają wiedzę o szkolnictwie europejskim uczestnicząc w projekcie Erasmus +.

Organizowane są imprezy szkolne i uroczystości środowiskowe. W  konkursach chętnie uczestniczą uczniowie z powiatu mińskiego i powiatów sąsiednich. Przykładem może być Konkurs Piosenki Obcojęzycznej zorganizowany po raz 21 lub Turniej Turystyczno-Krajoznawczy po raz 6. Nauczyciele szkoły są inicjatorami działań proekologicznych takich jak Gminny Konkurs Fotograficzno-Przyrodniczy oraz uczestniczą wraz z młodzieżą w akcji ,,Sprzątanie Świata” oraz ogólnopolskim programie przeciwdziałania niskiej emisji ,,Weź oddech”. W lutym 2016 roku odbyło się w Zespole Szkół sympozjum dla nauczycieli powiatu mińskiego i sąsiednich zatytułowane "Bezpieczeństwo uczniów w cyberprzestrzeni – wyzwaniem dla środowiska wychowawczego", a w 2012 sympozjum naukowe „Myśl pedagogiczna wczoraj i dziś” – spotkania naukowców i nauczycieli podejmujące problematykę współczesnej oświaty .

W prawie każdej szkole województwa mazowieckiego można spotkać osoby, które słyszały o szkole w Siennicy.