Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich

Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich

- historia i współczesność -

Podstawą powołania w 1957 roku Koła Sienniczan, przekształconego w 1999 roku w Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich, była idea – powstała w czasie zjazdów absolwentów – zebrania, utrwalenia i kontynuowania cennego dorobku Siennickich Szkół od początku istnienia uczelni do czasów najnowszych. Zakres i program działania Stowarzyszenia określa Statut. Zgodnie z jego postanowieniami członkami Stowarzyszenia mogą być absolwenci, wychowankowie i nauczyciele wszystkich kierunków kształcenia Siennickiej Szkoły. Honorowymi członkami mogą zostać osoby w sposób szczególny zasłużone dla Szkoły i Stowarzyszenia. Statut określa również główne cele, środki i metody działania, władze i sposób ich wyłaniania. Pełnienie funkcji jest całkowicie bezinteresowne, a członkowie nie są obciążeni składkami. Siennickie szkoły pedagogiczne ukończyło kilka tysięcy wykwalifikowanych i rzetelnie przygotowanych do zawodu nauczycieli. Sumienną pracą i godnymi postawami obywatelskimi wnosili oni – wszędzie tam, gdzie się znaleźli – znaczący wkład w upowszechnienie oświaty i kultury. Gdy było trzeba, walczyli: z zaborcą o zachowanie polskości i wyzwolenie; w czasie I wojny światowej, wojny polsko-bolszewickiej i okupacji hitlerowskiej – o niepodległość Polski. Po obu wojnach uczestniczyli w odbudowie kraju i rozwoju oświaty. Pracowali na różnych stanowiskach – nauczycieli szkół podstawowych i średnich, pracowników administracji szkolnej, działaczy związkowych, organizatorów życia społecznego, kulturalnego i politycznego, byli profesorami, pracownikami naukowymi, a nawet rektorami wyższych uczelni. Wielu pełniło zaszczytne funkcje posłów i senatorów w polskim Sejmie i Senacie. Inicjowali i tworzyli ruch zawodowy oraz postępowe stronnictwa i partie polityczne. W murach tej szkoły uczono się nie tylko zawodu pedagoga, ale także – pod wpływem prądów niepodległościowych, patriotycznych i politycznospołecznych oraz wytworzonej specyficznej atmosfery przez zaangażowanych i wybitnych wychowawców – młodzież kształtowała swoje charaktery i postawy obywatelskie. Istotnym dorobkiem absolwentów w dziedzinie upamiętniania dziejów, osiągnięć i tradycji szkoły jest utworzenie przy szkole muzeum oświatoworegionalnego – Izby Pamiątek oraz działalność wydawniczo-publicystyczna. Siennicka Izba Pamiątek ze swoimi cennymi zbiorami (otwarta 14 czerwca 1975 roku) to niepowtarzalne muzeum oświatowo-folklorystyczne z setkami eksponatów i pamiątek z zakresu kształcenia i wychowania, walki o polskość i niepodległość oraz zabytków kultury materialnej regionu. Wśród eksponatów znajduje się wiele oryginalnych i unikatowych dokumentów z okresu zaborów oraz dział bibliofilski, zawierający m.in. zbiór dawnych podręczników. Są też duże zbiory pamiętników i wspomnień nauczycieli i wychowanków oraz źródła ikonograficzne. Zbiory te były wyeksponowane (do 2009 roku) w salach zabytkowego budynku po dawnym klasztorze. Obecnie przeniesione są do budynku zastępczego ze względu na konieczność remontu pomieszczeń poklasztornych. Eksponaty zgromadzono i umieszczono w układzie chronologiczno-tematycznym, według następującego porządku:

• Okoliczności powstania i funkcjonowania carskiej szkoły (1866–1915),

• Czasy Polskiego Seminarium Nauczycielskiego i Gimnazjum (1916– 1939),

• Lata wojny i okupacji (1939–1944),

• Działalność Siennickich Szkół po drugiej wojnie światowej.

Dzięki popularyzacji zbiorów Izby Pamiątek zaczęła ona odgrywać rolę placówki oświatowo-wychowawczej. Odwiedzają ją nauczyciele, organizacje społeczne i związkowe, wycieczki szkolne, grupy turystyczne i indywidualni miłośnicy regionu. Księga pamiątkowa zawiera setki wpisów zbiorowych i indywidualnych, świadczących o niezwykle pozytywnych wrażeniach osób zwiedzających muzeum, które wysoko oceniają siennickie zbiory muzealne i działalność Stowarzyszenia Absolwentów. W 2007 roku Stowarzyszenie przystąpiło do Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP. Wydawnictwa w postaci książek i biuletynów – liczące ogółem ponad dwadzieścia publikacji – prezentują wydarzenia z dziejów szkoły, jej tło historyczne, losy nauczycieli i wychowanków oraz ich dorobek naukowy i osiągnięcia zawodowe, społeczne i polityczne. Ponadto w Izbie Pamiątek i w archiwum Stowarzyszenia zostało zgromadzonych wiele artykułów w czasopismach i dziennikach oraz kilkaset wspomnień i pamiętników. Znaczącą pozycją jest wydana w 1966 roku przez Ludową Spółdzielnię Wydawniczą książka W służbie wsi i kraju, która stanowi kompendium wiedzy o historii siennickiej uczelni, nauczycielach i wychowankach, a także o dziejach Siennicy. Historyczny dorobek siennickiej szkoły i Stowarzyszenia, a także spis profesorów i absolwentów od początku istnienia seminarium, zawiera wydana w 2005 roku przez Stowarzyszenie książka Siennicka uczelnia pedagogiczna – historia, nauczyciele, absolwenci. Wydaliśmy też (wspólnie z Urzędem Gminy) zestaw widokówek oraz kolorowy folder Siennica i okolice (2002 r.), prezentując – obok wartości historycznych – turystyczne walory tej urokliwej części Mazowsza. Zespół Historyczno-Wydawniczy Stowarzyszenia, we współpracy z Dyrekcją Zespołu Szkół, opracował i wydał w 2009 roku publikację Zbiory muzeum siennickich szkół, w którym zaprezentowano historię i bogatą ekspozycję muzealną siennickiej szkoły. Publikację przekazano uczestnikom XV Zjazdu Absolwentów, wraz z opracowanym przez Mariannę Górską „Słownikiem biograficznym nauczycieli zasłużonych dla oświaty i ZNP w powiecie Mińsk Mazowiecki”. Na XVI Zjazd absolwentów w 2013 roku Zespół HistorycznoWydawniczy Stowarzyszenia opracował zbiorową publikację książkową „Tradycja i dzień dzisiejszy siennickiej szkoły” oraz materiały z sympozjum naukowego w Siennicy „Myśl pedagogiczna dziś i w przeszłości. 145 lat kształcenia pedagogicznego w Siennicy”. Warto podkreślić, że w 2009 roku władze powiatowe uhonorowały Stowarzyszenie Absolwentów Siennickich Szkół dyplomem Laureata Nagrody Powiatu Mińskiego „Laura 2008” w dziedzinie działalności społecznej na rzecz wspólnoty powiatowej. Stowarzyszenie utrzymuje bliskie kontakty i współpracę z Zarządem Głównym Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz jego oddziałami, z władzami samorządowymi województwa, powiatu i gminy, z Zespołem Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich oraz ze szkołami gminy Siennica. W ramach współpracy ze szkołami Gminy Siennica odbywają się spotkania sienniczan z młodzieżą, radami pedagogicznymi i rodzicami. Wynikiem tych spotkań są bliskie kontakty i wymiana doświadczeń oraz udzielana szkołom pomoc w postaci sprzętu komputerowego, sportowego oraz pomocy naukowych. Spotkania te, wzbogacane artystycznymi występami dzieci i młodzieży, przynoszą obu stronom wiele satysfakcji. Warto wspomnieć, że Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Pogorzeli nosi imię Absolwentów Siennickich Szkół Pedagogicznych. Dzięki zaangażowaniu kol. Marii Laskowskiej wiele siennickich szkół miało możliwość zwiedzenia siedziby Sejmu i Senatu, poznania pracy Parlamentu oraz spotkań z parlamentarzystami. Przejawem trwałych więzi łączących wychowanków Siennickich Szkół Pedagogicznych są organizowane co cztery lata zjazdy absolwentów oraz jubileuszowe spotkania poszczególnych roczników absolwentów. Mają one bogaty i atrakcyjny program. Z tej okazji wydawane są kolejne biuletyny, foldery lub publikacje książkowe. Dotychczas odbyło się siedemnaście zjazdów – ostatni, XVII Zjazd odbył się w czerwcu 2016 roku, w 150 rocznicę siennickiej szkoły. Między zjazdami program merytoryczny Stowarzyszenia jest realizowany w tematycznych zespołach oraz dzięki systematycznym spotkaniom Zarządu i osób współpracujących. A oto aktualnie działające zespoły tematyczne:

  • Zespół Historyczno-Wydawniczy,
  • Zespół Organizacyjny,
  • Zespół ds. Muzeum,
  • Zespół ds. Socjalnych.

W ostatnich latach praca Stowarzyszenia koncentrowała się na następujących zadaniach: – udział w obchodach Jubileuszu 150 lat historii siennickiej szkoły; – opracowanie przez Zespół Historyczno-Wydawniczy i wydanie przez Zarząd SAiWSS jubileuszowego albumu Hej koledzy, czas przemija. 150 lat historii siennickiej szkoły (2016); – udział w przygotowaniu pamiątkowej tablicy, umieszczonej na budynku szkoły podczas XVII Zjazdu absolwentów siennickich szkół (czerwiec 2016); – bliska współpraca z Zespołem Szkół w Siennicy, wspomaganie działalno- ści Szkoły i Siennickiego Muzeum Szkolnego (taką nazwę nosi obecnie Izba Pamiątek); – udział w obchodach Jubileuszu 145 lat historii siennickiej szkoły (uroczystość Dnia Patronów szkoły); – udział w opracowaniu szkolnej publikacji Przez pokolenia – 145 lat siennickich szkół (2011 r.); – przygotowanie i realizacja – wspólnie z Dyrekcją Zespołu Szkół – filmu dokumentalnego obrazującego teraźniejszość siennickiej szkoły na tle historii Siennicy, z okazji obchodów 145-lecia szkoły; – intensywne starania, wspólnie z Dyrekcją, o utrzymanie siennickiej szkoły; gospodarzem szkoły została w 2012 roku Gmina Siennica; – wspomaganie Wójta Gminy Siennica w staraniach o środki finansowe na remont zabytkowego budynku Seminarium – i docelowo otwarcie w nim ośrodka rekreacyjno-turystycznego, z siedzibą siennickiego Muzeum; – kontynuowanie współpracy ze szkołami Gminy Siennica; – unowocześnianie wyposażenia Muzeum oraz dalsze porządkowanie zasobów archiwalnych i eksponatów (po przeniesieniu zbiorów do pomieszczeń zastępczych); – zorganizowanie Sympozjum naukowego w czerwcu 2011 roku: Myśl pedagogiczna dziś i w przeszłości – 145 lat tradycji kształcenia pedagogicznego w Siennicy; – opracowanie i opublikowanie materiałów z ww. Sympozjum; – opracowanie i wydanie publikacji Tradycja i dzień dzisiejszy siennickiej szkoły, na XVI Zjazd Absolwentów (2013). Siedzibą Stowarzyszenia jest Zespół Szkół w Siennicy, z życzliwą i pomocną Dyrekcją, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców oraz młodzieżą szkolną. Podejmujemy wciąż wysiłek przyciągnięcia do współdziałania szerokiego grona absolwentów, zwłaszcza z ostatnich roczników. Zapraszamy chętnych do włączenia się do prac Stowarzyszenia ze swoimi pomysłami i zainteresowaniami. Liczymy na większą aktywność wszystkich roczników absolwentów, a głównie członków i sympatyków Stowarzyszenia w czasie między zjazdami, i w obecnym okresie wielu rozpoczętych inicjatyw. Pragniemy w ramach dalszego porządkowania zbiorów Muzeum sporządzić indeks zgromadzonych wspomnień i opracowań, a przede wszystkim – podejmować wielostronne działania mające na celu poparcie starań Wójta Gminy Siennica o pozyskanie funduszy na planowany remont zabytkowego budynku poklasztornego, w którym od kilku lat planuje się otwarcie bazy rekreacyjno-turystycznej. Po remoncie przewidywany jest powrót do barokowych sal ekspozycji zbiorów muzealnych. Dla podtrzymania więzi z absolwentami siennickiej szkoły Zarząd Stowarzyszenia zachęca wszystkich absolwentów do stałych kontaktów z nami oraz nadsyłania pamiątek z czasów szkolnych, wspomnień i opracowań związanych z siennicką szkołą oraz swoimi dokonaniami. Zostaną one przekazane do Siennickiego Muzeum jako cenne źródła informacji i świadectwa historii. Zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniach Zarządu i zespołów roboczych, a także odwiedzania naszej strony internetowej. Tych absolwentów siennickich szkół, którzy nie są jeszcze naszymi członkami, prosimy o wypełnienie deklaracji i formalnego wstąpienia do Stowarzyszenia.  

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Siennickich Szkół przy Zespole Szkół w Siennicy ul. Mińska; 38 05-332 Siennica

Adres strony internetowej Stowarzyszenia: http://siennica-saiwss.pl

Opr. Bolesław Sianecki