Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych:

  • czteroletnich liceów ogólnokształcących
  • pięcioletnich techników
  • trzyletnich branżowych szkół I stopnia
  • klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych, o których mowa w 25 ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe na rok szkolny 2023/2024, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 1 września 2023 r.
  • trzyletnich branżowych szkół I stopnia na rok szkolny 2023/2024, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 1 lutego 2024 r.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Podanie do publicznej wiadomości przez kuratora oświaty harmonogramu czynności

do końca stycznia 2023 r.

do końca stycznia 2023 r.

 

2.

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do końca lutego 2023 r.

do końca lutego 2023 r.

do końca września 2023 r. (2)

do końca września 2023 r. (2)

 

 

 

3.

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału wstępnego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych

od 15 maja 2023 r.

do 29 maja 2023 r.

do godz. 15.00

od 31 lipca 2023 r.

do 2 sierpnia 2023 r.

do godz. 15.00

 nie dotyczy (1)

 nie dotyczy (1)

 

4.

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagającychod kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe

od 15 maja 2023 r.

do 19 czerwca 2023 r.

do godz. 15.00

od 30 października 2023 r.

do 17 listopada 2023 r. (2)

od 31 lipca 2023 r.

do 2 sierpnia 2023 r.

do godz. 15.00

od 12 grudnia 2023 r.

do 19 grudnia 2023 r. (2)

 

5.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.

od 23 czerwca 2023 r.

do 12 lipca 2023 r.

do godz. 15.00

 

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły, o której mowa w pkt. 3, terminu przeprowadzenia sprawdzianu lub prób sprawności, o których mowa w pkt 8 i 9

do 12 maja 2023 r.

 

 

7.

 

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych*

od 30 maja 2023 r.

do 12 czerwca 2023 r.;

II termin (3) do 5 lipca 2023 r.

od 3 sierpnia 2023 r.

do 4 sierpnia 2023 r.

nie dotyczy (1)

nie dotyczy (1)

 

 

8.

 

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej*

od 30 maja 2023 r.

do 12 czerwca 2023 r.;

II termin (3) do 5 lipca 2023 r.

od 3 sierpnia 2023 r.

do 4 sierpnia 2023 r.

nie dotyczy (1)

nie dotyczy (1)

 

 

9.

 

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych,* Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych (klasy wstępne)*

od 30 maja 2023 r.

do 12 czerwca 2023 r.;

II termin (3) do 5 lipca 2023 r.

od 3 sierpnia 2023 r.

do 4 sierpnia 2023 r.

nie dotyczy (1)

nie dotyczy (1)

 

10.

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

do 14 czerwca 2023 r.

II termin do 6 lipca 2023 r.

do 7 sierpnia 2023 r.

nie dotyczy (1)

nie dotyczy (1)

 

11.

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej,

do 14 czerwca 2023 r.

II termin do 6 lipca 2023 r.

do 7 sierpnia 2023 r.

nie dotyczy (1)

nie dotyczy (1)

 

12.

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych (klasa wstępna).

do 14 czerwca 2023 r.

II termin do 6 lipca 2023 r.

do 7 sierpnia 2023 r.

nie dotyczy (1)

nie dotyczy (1)

 

13.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

 do 12 lipca 2023 r.

do 20 listopada 2023 r. (2)

 do 3 sierpnia 2023 r.

do 20 grudnia 2023 r. (2)

 

 

14.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach

 

do 18 lipca 2023 r.

 

do 8 sierpnia 2023 r.

do 27 listopada 2023 r. (2)

do 4 stycznia 2024 r. (2)

15.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

21 lipca 2023 r.

9 sierpnia 2023 r.

28 listopada 2023 r. (2)

9 stycznia 2024 r. (2)

 

16.

 

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

od 15 maja 2023 r.

do 24 lipca 2023 r.

od 31 lipca 2023 r.

do 9 sierpnia 2023 r.

od 30 października 2023 r.

do 4 grudnia 2023 r. (2)

od 14 grudnia 2023 r.

do 9 stycznia 2024 r. (2)

 

 

 

 

17.

 

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,

a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

 

od 21 lipca 2023 r.

do 26 lipca 2023 r.

do godz. 15.00

 

od 9 sierpnia 2023 r.

do 10 sierpnia 2023 r.

do godz. 15.00

 

od 30 listopada 2023 r.

do 11 grudnia 2023 r. (2)

 

od 5 stycznia 2024 r.

do 18 stycznia 2024 r. (2)

 

18.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

27 lipca 2023 r.

do godz. 14.00

11 sierpnia 2023 r.

do godz. 14.00

12 grudnia 2023 r. (2)

19 stycznia 2024 r. (2)

19.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

27 lipca 2023 r.

11 sierpnia 2023 r.

12 grudnia 2023 r. (2)

19 stycznia 2024 r. (2)

20.

Opublikowanie przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

do 28 lipca 2023 r.

do 14 sierpnia 2023 r.

do 13 grudnia 2023 r. (2)

do 22 stycznia 2024 r. (2)

 

21.

 

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 1 sierpnia 2023 r.

do 16 sierpnia 2023 r.

do 18 grudnia 2023 r. (2)

do 24 stycznia 2024 r. (2)

22.

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia

odmowy przyjęcia

23.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

24.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

 

(1) W ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2023/2024 w szkołach, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego, nie ma oddziałów, w których wymagane jest przeprowadzenie sprawdzianów albo prób sprawności w pierwszym terminie.

(2) Dotyczy branżowej szkoły I stopnia, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają̨ się̨ w dniu 1 lutego 2024 r.

(3) Dyrektor szkoły - wyznacza II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie, nie później jednak niż w terminie poprzedzającym podanie do wiadomości list wyników, o których mowa w pkt. 10-12

 

* Dyrektor szkoły określa szczegółowy termin sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznej