Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 12 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z 10 marca 2022 r. zmieniającego zarządzenie Nr 3 z 28 stycznia 2022 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych:

  • czteroletnich liceów ogólnokształcących
  • pięcioletnich techników
  • trzyletnich branżowych szkół I stopnia
  • klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe na rok szkolny 2022/2023, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 1 września 2022
  • trzyletnich branżowych szkół I stopnia

na rok szkolny 2022/2023, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 1 lutego 2023 r.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu

uzupełniającym

1.

Podanie do publicznej wiadomości przez kuratora oświaty harmonogramu czynności

do końca stycznia 2022 r.

do końca stycznia 2022 r.

 

2.

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do końca lutego 2022 r.

do końca lutego 2022 r.

do końca września 2022 r. (2)

do końca września 2022 r. (2)

 

 

 

3.

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału wstępnego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych

od 16 maja 2022 r.

do 30 maja 2022 r.

do godz. 15.00

od 1 sierpnia 2022 r.

do 3 sierpnia 2022 r.

do godz. 15.00

 

nie dotyczy (1)

 

nie dotyczy (1)

 

 

 

4.

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe

od 16 maja 2022 r.

do 20 czerwca 2022 r.

do godz. 15.00

od 1 sierpnia 2022 r.

do 3 sierpnia 2022 r.

do godz. 15.00

od 24 października 2022 r.

do 10 listopada 2022 r. (2)

 od 14 grudnia 2022 r.

do 19 grudnia 2022 r. (2)

 

5.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.

od 24 czerwca 2022 r.

do 13 lipca 2022 r.

do godz. 15.00

 

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły, o której mowa w pkt. 3, terminu przeprowadzenia sprawdzianu lub prób sprawności, o których mowa w pkt 8 i 9

do 13 maja 2022 r.

 

 

7.

 

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych*

od 31 maja 2022 r.

do 13 czerwca 2022 r.;

II termin (3) do 7 lipca 2022 r.

od 4 sierpnia 2022 r.

do 8 sierpnia 2022 r.

nie dotyczy (1)

nie dotyczy (1)

 

 

8.

 

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej*

od 31 maja 2022 r.

do 13 czerwca 2022 r.;

II termin (3)    do 7 lipca 2022 r.

od 4 sierpnia 2022 r.

do 8 sierpnia 2022 r.

nie dotyczy (1)

nie dotyczy (1)

 

 

9.

 

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych,* Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych (klasy wstępne)*

od 31 maja 2022 r.

do 13 czerwca 2022 r.;

II termin (3) do 7 lipca 2022 r.

od 4 sierpnia 2022 r.

do 8 sierpnia 2022 r.

nie dotyczy (1)

nie dotyczy (1)

 

10.

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

do 15 czerwca 2022 r.

II termin do 8 lipca 2022 r.

do 11 sierpnia 2022 r.

nie dotyczy (1)

nie dotyczy (1)

 

11.

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej,

do 15 czerwca 2022 r.

II termin do 8 lipca 2022 r.

do 11 sierpnia 2022 r.

nie dotyczy (1)

nie dotyczy (1)

 

12.

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych (klasa wstępna).

do 15 czerwca 2022 r.

II termin do 8 lipca 2022 r.

do 11 sierpnia 2022 r.

nie dotyczy (1)

nie dotyczy (1)

 

 

13.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

 

do 13 lipca 2022 r.

 

do 3 sierpnia 2022 r.

 

do 14 listopada 2022 r. (2)

 

do 20 grudnia 2022 r. (2)

 

 

14.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach

 

do 19 lipca 2022 r.

 

do 11 sierpnia 2022 r.

 

do 28 listopada 2022 r. (2)

 

do 5 stycznia 2023 r. (2)

15.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

20 lipca 2022 r.

12 sierpnia 2022 r.

29 listopada 2022 r. (2)

9 stycznia 2023 r. (2)

 

16.

 

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

od 16 maja 2022 r.

do 25 lipca 2022 r.

od 1 sierpnia 2022 r.

do 12 sierpnia 2022 r.

od 24 października 2022 r. do

5 grudnia 2022 r. (2)

od 14 grudnia 2022 r.

do 9 stycznia 2023 r. (2)

 

 

 

 

17.

 

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowej, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.**

 

od 21 lipca 2022 r.

do 27 lipca 2022 r.

do godz. 15.00

 

od 16 sierpnia 2022 r.

do 18 sierpnia 2022 r.

do godz. 15.00

 

od 30 listopada 2022 r.

do 12 grudnia 2022 r. (2)

 

od 10 stycznia 2023 r.

do 17 stycznia 2023 r. (2)

 

18.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

28 lipca 2022 r.

do godz. 14.00

19 sierpnia 2022 r.

do godz. 14.00

13 grudnia 2022 r. (2)

18 stycznia 2023 r. (2)

19.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

28 lipca 2022 r.

19 sierpnia 2022 r.

13 grudnia 2022 r. (2)

18 stycznia 2023 r. (2)

20.

Opublikowanie przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

do 29 lipca 2022 r.

do 22 sierpnia 2022 r.

do 14 grudnia 2022 r. (2)

do 19 stycznia 2023 r. (2)

21.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 2 sierpnia 2022 r.

do 23 sierpnia 2022 r.

 

 

do 16 grudnia 2022 r. (2)

do 24 stycznia 2023 r. (2)

22.

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

23.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

24.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

(1) W ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2022/2023 w szkołach, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego, nie ma oddziałów, w których wymagane jest przeprowadzenie sprawdzianów albo prób sprawności w pierwszym terminie.

(2) Dotyczy branżowej szkoły I stopnia, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają̨ się̨ w dniu 1 lutego 2023 r.

(3) Dyrektor szkoły - wyznacza II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie, nie później jednak niż w terminie poprzedzającym podanie do wiadomości list wyników, o których mowa w pkt. 10-12

 

* Dyrektor szkoły określa szczegółowy termin sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznej

** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do dnia 25 lipca 2022 r. do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do dnia 16 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 23 września 2022 r.

Dodatkowe informacje

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.