Regulamin rekrutacji do klas pierwszych 
liceum ogólnokształcącego i technikum
w Zespole Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich w Siennicy
na rok szkolny 2022/23

I. PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1082 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019r. poz. 1737)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r. poz. 1389)
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

II. WYMAGANE DOKUMENTY

 1) Wniosek o przyjęcie do szkoły wydrukowany z systemu elektronicznego i potwierdzony podpisem kandydata oraz rodziców/prawnych opiekunów.

2) Kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty – poświadczone przez dyrektora szkoły, którą ukończył kandydat.

3) Jeżeli kandydat wybrał trzy szkoły, składa jedną kopię świadectwa i zaświadczenia w szkole pierwszego wyboru.

4) Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ośmioklasisty.

4) 2 fotografie podpisane na odwrocie: imię i nazwisko.

5) Karta zdrowia – przy składaniu oryginału świadectwa.

6) Do technikum dodatkowo: Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie ( wydane przez lekarza Medycyny Pracy)

6) Jeżeli przyjęty w drodze rekrutacji kandydat posiada:

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

- opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

Dostarcza dokument do sekretariatu szkoły w terminie do 31.08.2022r.

8 )Oświadczenie kandydata potwierdzające wolę podjęcia nauki w naszej szkole.

III. ZASADY REKRUTACJI

 • Rekrutacja do szkoły odbywać się będzie z wykorzystaniem systemu elektronicznego zgodnie z obowiązującym harmonogramem.
 • Kandydat do klasy pierwszej składa osobiście w sekretariacie do szkoły pierwszego wyboru wniosek wydrukowany z elektronicznego systemu rekrutacji podpisany przez kandydata i jego rodzica/prawnego opiekuna.
 • Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjnego.
 • Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim jest przyjmowany w pierwszej kolejności.
 • Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 • Do zadań komisji rekrutacyjnej należy weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
 • Listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły.

IV. KRYTERIA REKRUTACJI USTALONE PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej może ubiegać się absolwent szkoły podstawowej.
 2. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria:
 3. a) wyniki egzaminu ósmoklasisty,
 4. b) oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla danego typu szkoły

- liceum ogólnokształcące:

Klasa o profilu turystyczno-językowym – język angielski, informatyka, geografia,

- technikum

Technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – język angielski, matematyka, fizyka,

 1. c) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
 2. d) szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

- uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych, co najmniej na szczeblu powiatowym.

- osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

 1. Kandydaci w postępowaniu rekrutacyjnym za swoje osiągnięcia otrzymują określoną liczbę punktów – maksymalnie 200 pkt.
 2. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego i technikum decyduje uzyskana przez niego lokata na liście kandydatów w wyniku postępowania rekrutacyjnego.

V.SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTÓW W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

 1. Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

- wynik przedstawiony w procentach z

 • języka polskiego i matematyki - mnoży się przez 0,35,
 • języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,3.
 1. Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego, matematyki oraz dwóch wybranych dla danego oddziału obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
 • celujący –18 punktów;
 • bardzo dobry –17 punktów;
 • dobry –14 punktów;
 • dostateczny –8 punktów;
 • dopuszczający –2 punkty.
 1. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 punktów.
 2. Przeliczanie na punkty szczególnych osiągnięć:
 3. a) konkursy wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty: tytuł finalisty konkursu przedmiotowego –10 punktów,
 4. tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –7 punktów,
 5. tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
 6. d) konkursy wiedzy o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniej wiedzy o zasięgu ogólnopolskim:

- tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,

- tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty,

-tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty,

 1. e) konkursy wiedzy o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty: dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
 2. dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
 3. dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –  5 punktów,
 1. tytuł finalisty konkursu przedmiotowego –7 punktów,
 2. tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
 3. tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty,
 4. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

-  międzynarodowym – 4 punkty,

-  krajowym – 3 punkty,

-  wojewódzkim – 2 punkty,

-  powiatowym – 1 punkt.

 1. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w konkursach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 2. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
  w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.
 3. Aby za osiągnięcie kandydat otrzymał punkty musi ono zostać wpisane na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. O wpisie osiągnięć na świadectwo decyduje dyrektor szkoły podstawowej.
 4. Przeliczanie na punkty ocen wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
  w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu ósmoklasisty:
 5. a) z języka polskiego i matematyki:
 • za ocenę celującą – po 35 punktów,
 • za ocenę bardzo dobrą – po 30 punktów,
 • za ocenę dobrą – po 25 punktów,
 • za ocenę dostateczną – po 15 punktów,
 • za ocenę dopuszczającą – po 10 punktów,
 1. b) z języka obcego nowożytnego:
 • za ocenę celującą – 30 punktów,
 • za ocenę bardzo dobrą – 25 punktów,
 • za ocenę dobrą – 20 punktów,
 • za ocenę dostateczną – 10 punktów,
 • za ocenę dopuszczającą – 5 punktów.
 1. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani do liceum
  i technikumw pierwszej kolejności.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 • wyniki egzaminu ósmoklasisty,
 • wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, informatyki,
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
 • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
 1. uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w konkursach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły,
 2. b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów
  z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu
  na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

VI. PROCEDURA ODWOŁAWCZA

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/opiekun prawny kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły.

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem podając przyczyny odmowy przyjęcia.

Rodzic/opiekun prawny kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.