Regulamin rekrutacji 2021

Podczas rekrutacji możesz otrzymać max. 200 punktów

1. maksymalnie 100 punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej – wynik przedstawiony w procentach z:

 • języka polskiego  100% x 0,35=35 pkt
 • matematyki  100% x 0,35=35 pkt
 • języka obcego nowożytnego  100% x 0,30=30 pkt

2. maksymalnie 100 punktów za „świadectwo”, w tym:

a) maksymalnie 72 punktów za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, przedmioty brane pod uwagę:

w technikum organizacji turystyki:

 • język polski – max. 18 pkt.
 • język obcy obowiązkowy – max. 18 pkt.
 • geografia – max. 18 pkt.
 • matematyka – max. 18 pkt.

branżowa szkoła I-go stopnia:

 • język polski – max. 18 pkt.
 • technika – max. 18 pkt.
 • informatyka – max. 18 pkt.
 • matematyka – max. 18 pkt.

Punkty za oceny przydzielane są zgodnie z zasadą:

 • celujący – 18 pkt.
 • bardzo dobry – 17 pkt.
 • dobry – 14 pkt.
 • dostateczny – 8 pkt.
 • dopuszczający – 2 pkt.

b) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 punktów

c) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej –3 pkt.,

d) maksymalnie 18 punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, w tym:

3. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 • tytułu FINALISTY konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
 • tytułu LAUREATA konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.
 • tytułu FINALISTY konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.

4. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 • dwóch lub więcej tytułów FINALISTY konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
 • dwóch lub więcej tytułów LAUREATA konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.
 • dwóch lub więcej tytułów FINALISTY konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
 • tytuł FINALISTY konkursu przedmiotowego – 7 pkt.
 • tytuł LAUREATA konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
 • tytuł FINALISTY konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.

5. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 • międzynarodowym – 4 pkt.
 • krajowym – 3 pkt.
 • wojewódzkim – 2 pkt.
 • powiatowym – 1 pkt.

6. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, posiadający świadectwo ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej są przyjmowani w pierwszej kolejności.