Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://zssiennica.pl

Zespół Szkół w Siennicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Oficjalna strona Zespołu Szkół w Siennicy.

  • Data publikacji strony internetowej: 2019-02-28.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.

Część plików nie jest dostępna cyfrowo.

Strona nie posiada możliwość ustawienia kontrastu i wielkości czcionki do potrzeb osoby korzystającej ze strony.

Na stronie działają standardowe domyślne skróty klawiszowe.

Przeglądarka Microsoft Edge posiada ułatwienia dla niedowidzących czytania na głos tekstu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-12-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aneta Samulik, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 25 757 22 24. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół w Siennicy.

Podmiot prowadzi podstawową działalność w 2 budynkach.

Podmiot zapewnia w części wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.

Wejście do budynku głównego jest po schodach - Istnieje możliwość skorzystania z windy na oba poziomy budynku głównego.

Brak dostępności dla niepełnosprawnych do sali gimnastycznej oraz stołówki i szatni w budynku głównym.

Na parterze umiejscowiony jest sekretariat szkoły. W holu usytuowana jest winda, dzięki której bez przeszkód dostaniemy się na piętro i do podpiwniczenia budynku.

Podmiot zapewnia w budynku głównym informację o rozkładzie pomieszczeń w sposób wizualny, który umieszczony jest w holu, obok sekretariatu, przy wyjściach.

W budynku oznaczone są wizualnie sale lekcyjne z napisami cyfrowymi nad drzwiami. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W placówce brak zatrudnionej osoby, która posiada wiedzę i umiejętności z zakresu migów podstawowych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform, informacji głosowych.

Szkoła posiada wyznaczony parking.

Podmiot nie zapewnia dostępu do budynku osobie korzystającej z psa.

Brak pochylni/lub podnośnika wewnątrz (Brak dostępności dla niepełnosprawnych do Sali gimnastycznej oraz stołówki).