ZARZĄDZENIE NR 10/2020

Dyrektora Zespołu Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy

z dnia 26.05.2020 roku

w sprawie wprowadzenia do stosowania procedur bezpieczeństwa w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dotyczące organizowania i przeprowadzenia w 2020 r. egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6, w związku z art.30b i 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197, 2248 oraz z 2020 r. poz. 374) na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia z dnia 19 maja 2020r. wydanych w związku z organizowaniem i przeprowadzeniem egzaminów w 2020 r.

§ 1

  1. Wprowadza się do stosowania procedury bezpieczeństwa na terenie Zespołu Szkół H. i K. Gnoińskich w Siennicy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dotyczące organizowania i przeprowadzenia w 2020 r. egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
  2. Procedury stanowią załącznik do zarządzenia:

Załącznik nr 1 –  Procedury w sprawie organizacji egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Załącznik nr 2 – Harmonogram egzaminu maturalnego

Załącznik nr 3 – Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dyrektor Zespołu Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy - Agnieszka Gańko