Kroniki LP. Rok szkolny 1960-61

Rada Pedagogiczna w liceum pedagogicznym w Siennicy pracowała nadal pod kierunkiem dyr. Rydzewskiego. Kierowniczką szkoły ćwiczeń pozostała kol. Radzikowska, a kol. Drabarkowa pełniła funkcję kierowniczki internatu.

W składzie. Rady pedagogicznej zaszły jednak pewne zmiany. Odszedł kol. Mieczysław Zambrzycki na stanowisko inspektora w Wołominie. Brakujący etat nauczyciela muzyki przypadł kol. Bolesławowi Sawicowi, który przyszedł do Siennicy z Leśnej Podkowy. Jego żona Elżbieta Sawic objęła język polski. Stanowisko nauczyciela matematyki powierzono repatriantowi zza Buga, kol. Władysławowi Urbanowiczowi. Żona kol. Urbanowicza, kol. Maria Urbanowicz, została zatrudniona jako etatowa wychowawczyni w internacie.

Wobec powołania kol. Wojdalskiego do wojska na okres 2 lat, trzeba było nowymi siłami obsadzić wychowanie fizyczne w szkole. Pracy tej podjęła się koleżanka Wanda Mirowska, która do chwili powrotu kol. Wojdalskiego zobowiązała się prowadzać wychowani fizyczne zarówno z dziewczętami, jak i z chłopcami.

Ministerstwo Oświaty w roku szk. 1960/61 wprowadziło do liceów pedagogicznych nowe przedmioty, a mianowicie: propedeutykę filozofii w kl. V oraz zajęcia praktyczne we wszystkich klasach. Nauczanie propedeutyki filozofii powierzono kol. Stanisławowi Gnoińskiemu. Zajęcia praktyczne – przedmiot o nieokreślonym bliżej programie – rozdzielono między kilku kolegów (kol. Gnoińskiego kl. II, i kol. Kolanowską kl. I, kol. Niesłuchowskiego kl. IV, kol. Sawicową kl. II.).

Przydział przedmiotów nauczania w roku 1960/61 przedstawia się jak następuje:

Lucjan Rydzewski – metodyka nauczania początkowego w kl. Va, kierownictwo praktyki pedagogixcznej.

Maria Cieślik – język rosyjski we wszystkich klasach.

Helena Drabarkowa – historiaq w kl. I-IV, WOP w kl. V.

Stanisław Drabarek – Biologia we wszystkich klasach, zajęcia praktyczne w kl. Va, b i IVb.

Stanisław Gnoiński – propedeutyka filozofii w kl. Va i Vb, zajęcia praktyczne w kl. II i III.

Mirosława Kolanowska – jęz. polski w kl. Ib, II, IVb, Vb, metodyka w kl. Vb, zajęcia praktyczne w kl. IIa.

Marian Radzikowski – prace ręczne i rysunki we wszystkich klasach.

Elżbieta Sawicowa – język polski w kl. Va, Iva, III i Ia, metodyka jęz. polskiego w kl. Va, szajęcia praktyczne w kl. Ia.

Bolesław Sawic – śpiew i muzyka we wszystkich klasach.

Władysław Urbanowicz – matematyka we wszystkich klasach, metodyka mtematyki w kl. V.

Stanisława Wrońska – psychologia kl. Va, Vb, higiena Va, Vb, pedagoguika kl. IVa, IVb, Va, Vb.

Roland Wroński – psychologia w kl. IVa, IVb.

Wychowawstwa klas objęli:

Ia – kol. Drabarkowa

Ib – kol. Cieślikowa

  1. II – kol. B. Sawic (do półrocza, od półrocza klasa została Na prośbę kol. Sawica – kol. Gnoińskiemu).

Kl. III – kol. Sawicowa

Kl. IVa – kol J. Niesłuchowska

Kl. IVb – kol. Radzikowska

Kl. Vb – kol. Niesłuchowska

Biblioteka została pod opieką etatowego bibliotekarza kol. S. Gnoińskiego.

Opieka nad organizacjami należała w roku 1960/61 do niżej wymienionych kolegów:

kol. Radzikowski – ZMW

kol. Kolanowska – ZHP

kol. Drabarkowa – samorząd

kol. Cieślikowa – SK TPPR

kol. Mirowska – PCK

kol. Niesłuchowski – SKO

kol. Urbanowicz – Spółdzielnia uczniowska

kol. Kutnik – SKBSiK

kol. Drabarek – SKTK

Nad radiowęzłem i telewizją czuwały: kol. Niesłuchowska od strony technicznej, kol. Sawicowa od strony programowej.

Do liceum w roku szk. 1960/61 uczęszczało 283 osoby:

Kl. Ia – 49 osób

Kl. Ib – 47

Kl. II – 47

Kl. III – 39

Kl. IVa – 24

Kl. IVb – 25

Kl. Va – 26

Kl. VB – 26

 

18.IX – odbyło się zebranie rodziców, na którym zreferowane zostały następujące zagadnienia:

  1. Problem świeckości szkół (referat wygłosił kol. Gnoiński).
  2. Sprawy internackie (omówiła je kol. Drabarkowa).
  3. Regulamin komitetu rodzicielskiego (przedstawił go kol. Niesłuchowski).

Podczas zebrania kol. Dyrektor Lucjan Rydzewski podkreślił fakt wstąpienia w roku poprzednim 11 absolwentów LP w szeregi PZPR i wyraził życzenie, by liczba młodzieży wstępującej w szeregi partii w roku bieżącym była przynajmniej o 30% większa.

12.X. wyjątkowo uroczyście świętowała szkoła Dzień Wojska Polskiego, w którym udział wzięli kombatanci armii ZSRR. Młodzież odniosła dużo korzyści ze spotkania z oficerem radzieckim tow. Gregorianem, podpułkownikiem czołgistą, który walczył w 1945 roku z Niemcami pod Pogorzelą.

W październiku odbyła się wycieczka klas V na Śląsk pod kierownictwem kol. Radzikowskiego. Młodzież zwiedziła Bytom, hutę „Kościuszko” oraz Gliwice.

W tym samym czasie 92 osoby z kl. Ia i b brały udział w wycieczce do Białowieży, którą prowadził kol. Drabarek.

Od listopada szatnia uczniowska została przeniesiona do pomieszczenia, w którym do tej pory znajdował się pokój nauczycielski, zaś pokój nauczycielski przeniesiono do lokalu radiowęzła na pierwszym piętrze. Zmian tych dokonano ze względu na częste kradzieże w suterynach dokąd wstęp miała nie tylko młodzież licealna, ale także pracownicy kuchni i ich dzieci.

Z powodu trudności pomieszczenia młodzieży wszystkich klas w roku sz. 1960/61 jedna klasa nie posiadała stałej sali do nauki, była to tzw. „klasa wędrująca”. Klasą wędrującą do półrocza była kl. IVa, a od półrocza – IVb.

Duży nacisk położono w tym roku szkolnym na sprawy higieniczne. Aby usprawnić pracę szkolnego lekarza i dentysty, zorganizowano w godzinach ich pracy dyżury młodzieży z ramienia koła PCK. Skierowano w pierwszym rzędzie do kontroli lekarsko-dentystycznej młodzież klas pierwszych i piątych.

Sprawną działalnością odznaczał się w tym roku samorząd szkolny pod opieką kol. Drabarkowej. Reorganizacji posiłków i dyżurów w stołówce dokonała sama młodzież, która ponadto prowadziła systematycznie szkolenia dyżurnych w stołówce i w kuchni. Do młodzieży należało utrzymanie przez cały rok porządku w obejściu szkoły i internatu.

Sekcja kulturalno rozrywkowa zorganizowała wieczorek rozrywkowy pt. „Szukamy talentów”.

Znaczną aktywność wykazywało koło TPPR, które nie tylko przygotowało spotkanie młodzieży i personelu szkoły z oficerem radzieckim w Dniu Wojska Polskiego, ale także zorganizowało akademię ku czci Rewolucji Październikowej i wydało 1 numer szkolnej gazetki z życia Związku Radzieckiego.

Do szkolnego koła ZMW wchodziło 5 kół klasowych obejmujących łącznie 136 uczniów. Oprócz współpracy z kołem przyjaciół Związku Radzieckiego i ZHP przy obchodzie Dnia Wojska Polskiego oraz akademii październikowej koło ZMW przygotowało ciekawy odczyt pt. „Urządzenie wnętrza”. 12 osób wytypowano na wakacyjne obozy ZMW.

Na rzucone hasło zbiórki na fundusz stypendialny im. Lumumby młodzież odpowiedziała zebraniem 400 zł.

Chór i zespół instrumentalny pod nowym kierownictwem kol. B. Sawica został zupełnie przeorganizowany. Chór liczył 60 osób, w tym 18 chłopców, 42 dziewczęta. Był to chór 4-głosowy. Zespół instrumentalny o mieszanym składzie instrumentów liczył ponad 25 osób. W ciągu roku szkolnego opracowano z chórem i zespołem łącznie ponad 25 utworów i urządzono 14 publicznych występów w szkole i poza szkołą.

2.XI. w niedzielę odbyło się okresowe zebranie rodzicielskie, na którym powołano nowy Komitet Rodzicielski.

Bogaty program miała tegoroczna choinka szkolna urządzona przed rozjechaniem się młodzieży na ferie zimowe 22.XII. Choinka ta zorganizowana była jako pewnego rodzaju impreza „żakowska”. Odwoływano się mianowicie do dawnych żakowskich tradycji szkolnych, między innymi wprowadzono szopkę z diabłami i Herodem, która młodym widzom sprawiła dużo uciechy.

Po feriach oczekiwały szkołę dwa ważne wydarzenia. Pierwsze z nich to konferencja międzyszkolna w dniach 21-22 stycznia. Druga – wizyta marszałka sejmu Czesława Wycecha w dn. 28.I.1961 r.

W konferencji udział wzięło 64 osoby z następujących Liceów Pedagogicznych: Siedlce, Grodzisk, Mogielnica, Otwock oraz 20 osób z Siennicy. Na konferencji obecny był kurator okręgu szkolnego warszawskiego Ignacy Klimaszewski. Porządek dzienny konferencji obejmował hospitacje 6 godzin lekcyjnych, a mianowicie lekcję propedeutyki filozofii w kl. Va prowadzoną przez kol. Gnoińskiego, lekcję prac ręcznych w kl. II, którą prowadził kol. Radzikowski, lekcję fizyki w kl. III prowadzoną przez kol. Niesłuchowską i w tejże klasie godzinę wychowawczą prowadzoną przez kol. Sawicową, wreszcie w klasach pierwszych lekcję chemii – kol. Zofii Kutnik i lekcję zajęć praktycznych kol Kolanowskiej.

Prócz hospitacji na porządku dziennym był referat kol. Wrońskiej „Jak rozumiemy zadania wychowawcze w naszej szkole”. Wszystkie lekcje oraz referat wywołały żywą dyskusję. Oprócz części oficjalnej konferencja miała swoją część artystyczną, na którą składały się występy zespołu muzycznego i chóru pod batutą kol. Sawica oraz zabawa taneczna. Konferencja upłynęła w serdecznej, koleżeńskiej atmosferze. Podsumowania konferencji dokonał kurator mgr Ignacy Klimaszewski.

W sobotę dn. 28.I.1961 r. o godz. 1235 przyjechał do liceum marszałek sejmu PRL – Czesław Wycech, któremu towarzyszyli Kurator okręgu szkolnego Warszawskiego Ignacy Klimaszewski, tow. Marceli Wyrzykowski – naczelnik wydziału szkół ogólnokształcących okręgu warszawskiego i przewodniczący koła Sienniczan kol. Henryk Łętowski. Z oddziału kształcenia nauczycieli okręgu szkolnego warszawskiego był również obecny kol. Starszy wizytator Aleksander Borczyński, prowadzący okresową wizytację zakładu. Z władz powiatowych był obecny tow. Karpiłowski – sekretarz propagandy KP PZPR, Ob. Zygmunt Szafran – Przewodniczący PRN, przewodniczący KP ZSL Ob. Jastrzębski i sekretarz tegoż komitetu Ob. Józef Osiński. Przybył też przewodniczący GRN w Siennicy tow. Rendaszka oraz duża liczba mężczyzn i kobiet. Był też kol. Kaczyński, wychowanek siennickiego seminarium, pracownik ministerstwa oświaty. Pojawili się również przedstawiciele Ogólnopolskiego Komitetu Budowy Szkół 1000-lecia.

Po serdecznym i gorącym powitaniu młodzież wręczyła kwiaty marszałkowi sejmu i innym dostojnym gościom. Następnie dyrektor zakładu kol. Rydzewski przedstawił Siennicę jako jedno z bardzo starych osiedli Mazowsza związane z zakładem kształcenia nauczycieli, istniejącym blisko 100 lat. Kol. Łętowski w swoim przemówieniu podkreślił plany zakładu, starania Koła Sienniczan i perspektywy na przyszłość. Z kolei głos zabrał marszałek sejmu Czesław Wycech. Mówił obszernie o walce o postęp na wsi polskiej i sojuszu chłopa z robotnikiem, o dorobku Polski Ludowej i 1000-leciu państwa polskiego.

Kurator Ignacy Klimaszewski uwypuklił zasługi siennickiego liceum w przygotowaniu kadr nauczycielskich i wkład absolwentów seminarium i LP w Siennicy do walki o Polskę Ludową i postęp techniczny. Po części oficjalnej młodzież LP dała koncert o godz. 16.00 marszałek sejmu wraz z gośćmi z kuratorium i delegacją młodzieży złożył kwiaty na grobie Gnoińskich.

Uroczystość spotkania z marszałkiem sejmu zakończył wspólny obiad. W kilka dni później na temat pobytu marszałka Wycecha w Siennicy ukazała się notatka w „Trybunie Mazowieckiej”. Autor notatki zwrócił uwagę, już w trakcie spotkania goście doszli do wniosku, że 100 rocznicę istnienia w Siennicy zakładu pedagogicznego należy uczcić wybudowaniem internatu i domu nauczyciela.

16.II.1961 r. młodzież liceum wraz z radą pedagogiczną wystosowała protest z powodu zamordowania premiera Konga tow. Patrica Lumumby.

8.III. – był obchodzony uroczyście Międzynarodowy Dzień Kobiet, podczas którego uczniowie pełnili wszystkie czynności za koleżanki nauczycielki w szkole ćwiczeń. Odbył się też uroczysty apel poranny. Nauczycielki otrzymały piękne czerwone tulipany, a uczennice wiązanki baź z gałązkami borówek. O godz. 1400 dzieci szkoły ćwiczeń wystawiły obrazek sceniczny pt. „Pasikonik i mrówki”. Męskie grono nauczycielskie dla swoich koleżanek poza kwiatami przygotowało filiżankę kawy, a dziewczęta kl. IVb urządziły wieczór towarzyski. Ku czci tego dnia dyrekcja zakupiła nowy telewizor marki „Rekord” z 24-calowym ekranem za cenę 12.800 zł.

Marszałek sejmu Czesław Wycech po wizycie w Siennicy dwukrotnie zasilił bibliotekę szkolną cennymi książkami.

Począwszy od kwietnia 1961 r. kilka uczennic otrzymywać poczęło ufundowane przez marszałka stypendium dla najzdolniejszych dzieci chłopskich i nauczycielskich. Przyjazd znakomitych gości ani przez chwilę nie zakłócił normalnego życia szkolnego.

15.IV.1961 r. liceum otrzymało 1000 zł za uzyskanie II miejsca w konkursie PKO „Sztafeta oszczędnych”. Sumę tę uroczyście przekazał inspektor okręgu PKO tow. Stasiak. Na uroczystość złożyły się przemówienia gości KP PZPR i ZNTK w Mińsku Maz., referat członka zarządu SKO oraz część artystyczna, w której wystąpił szkolny chór z orkiestrą.

17.IV.1961 r. ukazał się w Trybunie Ludu interesujący reportaż z Siennicy zatytułowany „Siennica. Niedziela. Wybory”.

Akademia 1-majowa odbyła się dn. 30.IV. program akademii obejmował w części oficjalnej zagajenie kol. Dyrektora i referat kol. Niesłuchowskiego, a w części artystycznej liczne pieśni i występy. W dn. 1 maja odbył się tradycyjny pochód i wiec, a następnie na boisku szkolnym zorganizowano popisy gimnastyczne, za które wzięła na siebie odpowiedzialność kol. Wanda Mirowska. W pochodzie uczestniczyła młodzież w odświętnych strojach uczniowskich bądź organizacyjnych.

W okresie wiosennym nasiliły się chuligańskie akcje napastowania dziewcząt z internatu przez chłopców z Siennicy. Sprawę tę załatwiono w ten sposób, że ustalone zostały dyżury nauczycieli wychowawców internatu i wychowawców klasowych oraz uregulowano uczęszczanie młodzieży na seanse filmów do kina: młodzież mogła oglądać filmy tylko we wtorki o godz. 1900 pod opieką nauczycieli dyżurnych.

„Trybuna Mazowiecka” w nocie z dn. 10.V.1961 r. wysoko oceniła osiągnięcia siennickiego LP, gdyż spośród 52 maturzystów 42 osobowa grupa młodzieży wstąpiła w szeregi kandydatów partii. Autor stwierdza, że te osiągnięcia to wynik dobrej pracy grona nauczycielskiego i aktywnej działalności organizacji partyjnej, ZMW i ZHP.

Koło teatralne przygotowało sztukę A. J. Fredry „Posażna jedynaczka”, którą pięciokrotnie grano w szkole i poza szkołą.

24.VI.1961 r. zakończono rok szk. 1960/61. na program uroczystości złożyło się powitanie gości, ich przemówienia, przemówienia wychowawców klasowych kl. Va, b, przemówienie przedstawiciela Samorządu Szkolnego, przemówienie maturzysty, wręczenie matur i nagród książkowych oraz dyplomów i część artystyczna, w której wystąpił chór, zespół, tercet żeński a także recytatorzy.

W roku szkolnym 1960/61 szkoła nawiązała ściślejszy kontakt z Teatrem Ziemi Mazowieckiej, który odwiedził Siennicę kilkakrotnie dając ciekawe przedstawienia w sali wychowania fizycznego.