Procedury bezpieczeństwa dla pracowników obsługi

Procedury bezpieczeństwa dla pracowników obsługi Zespołu Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich w Siennicy 

 • W trosce o bezpieczeństwo uczniów, pracowników szkoły i ich najbliższych rekomendowane jest zaszczepienie się.
 • Pracownicy obsługi są odpowiedzialni za umieszczenie płynu do dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku szkoły oraz na korytarzach
 • Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.
 • Sale lekcyjne należy dezynfekować po każdej wymianie uczniów uwzględniając powierzchnie dotykowe – klamki, włączniki oraz blaty stołów
 • Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory
  do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
 • W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości
  po każdych zajęciach.
 • Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć, a także w dni wolne od zajęć.
 • Łazienki oraz korytarze należy dezynfekować w czasie trwania lekcji.
 • Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń
  i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 • Pracownicy obsługi wypełniają rejestr wykonywanych czynności we wszystkich pomieszczeniach.
 • Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych.
 • W przypadku stwierdzenia zachorowania pracownika/ucznia pracownik obsługi zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia dyrektora i stosowanie się do procedur obowiązujących w przypadku podejrzenia/stwierdzenia zachorowania na Covid 19.
 • Należy przeprowadzić dodatkową dezynfekcję w miejscu, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi zakażenie koronawirusem.