Regulamin funkcjonowania sali gimnastycznej

Regulamin funkcjonowania sali gimnastycznej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

Obowiązujący od dnia 01.09.2021r. 

 1. Zajęcia odbywają się w sposób zorganizowany, tylko i wyłącznie pod opieką nauczyciela.
 2. W zajęciach sportowych brać udział mogą tylko osoby, które nie wykazują objawów chorobowych (dotyczy to także osób prowadzących zajęcia)
 3. Przed wejściem na obiekty sportowe należy umyć oraz zdezynfekować ręce.
 4. Do momentu wejścia na obiekt sportowy należy zakrywać nos i usta.
 5. Zabronione jest wchodzenie do szatni grupy przed lekcją bez wyraźnego wezwania nauczyciela.
 6. Podczas wchodzenia do szatni i na obiektyzalecany jest dystans społeczny.
 7. Zaleca się korzystanie z szatni przed wejściem na salę i po zakończeniu zajęć w sposób rotacyjny.
 8. Zarówno grupa męska jak i żeńska dzielą się na dwie/trzy mniejsze kilkuosobowe grupy
 9. Do szatni wchodzi w maseczkach 1 grupa, pozostałe czekają na zewnątrz w maseczkach w miejscu wskazanym przez nauczyciela, zachowując zasady dystansu społecznego.
 10. Grupa przebierająca się proszona jest o zachowanie bezpiecznej odległości od innych oraz o maksymalne skrócenie czasu przebierania się i przebywania w szatni.
 11. Uczeń korzysta TYLKO ze swojej butelki z wodą – sugeruje się zaopatrzenie we własny bidon, który będzie odróżniał się od napojów innych.
 12. Podczas zajęć ograniczone zostają ćwiczenia i gry kontaktowe (np. sporty walki, ćwiczenia dotykowe, piłka ręczna).
 13. Zaleca się w miarę możliwości prowadzenie lekcji na otwartej przestrzeni z zachowaniem odpowiedniego dystansu społecznego.
 14. Na sali gimnastycznej znajdują się tylko takie przedmioty, które można zdezynfekować.
 15. Każdy sprzęt używany podczas danej lekcji ma być przez ucznia odłożony pod jej koniec w miejsce wskazane przez nauczyciela, a następnie zdezynfekowany po zakończeniu każdej lekcji.
 16. Zaleca się zakończenie zajęć po 40 minutach, aby umożliwić przebranie się uczniów i ograniczyć kontakt z kolejną grupą.
 17. Po zakończeniu zajęć nauczyciel wyznacza pierwszą grupę, która udaje się do szatni i szybko przebiera. Gdy grupa skończy się przebierać, ostatni wychodzący uczeń sygnalizuje nauczycielowi opuszczenie szatni przez grupę, a nauczyciel wpuszcza kolejną.
 18. Grupy przebierają się w szatni po zajęciach w maseczkach i wychodzą z niej także w maseczkach, aby uniknąć bliskiego kontaktu z kolejną klasą.
 19. Po opuszczeniu szatni przez wszystkie grupy nauczyciel otwiera okno i wietrzy szatnię a następnie wpuszcza uczniów zgodnie z punktem 7.
 20. Po każdym dniu zajęć dezynfekcji podlega używany sprzęt sportowy oraz zalecane jest umycie podłogi odpowiednim detergentem.